Bumzau bve mvomyi

妈妈

时间:2021-01-08 15:46:50

Liu yenzhang nvik-u nu dik e zhvitmyit wun mu, shojo layvup e Zauno zo ri gingging bun dvap dvo e mai, Zauno zo ri adat jo shi e myiwa mying mai“bikuq lo, bikuq lo”ga Zau⁃ no zo ri nvik daidving yu ra. Haukun awui ayam ma bi wu yap bum e zoshui pomyvi wui ri myoqzhvun mai ngaubyi gi duidui dut shoq lvom bi wu shijo dik gvo ga. Zauno zo ri wu gvut mu, yvang ri ase lvum e bang ri yvang ja ngaubyi gi duidui bi nyiwui na shi gvo ri myang e mai sheq gi, yvang e iyon lazvui lawo san lo byuq e ga. Haumai gi shojo layvup e Zaizo Zauno zo Liu yenzhang e shimyi ja yvangtang ma za chang lving wun mvau zhang be. Sanghi za wo mvoqse myiwa mying mai amtan le gi kokkok gu e Liu yenzhang ri chang wut lving wun le gi“mvamva”ngvu ga. Ibyvat lanyi toq lanyi ge lo ngon lo mu mingdan mai chuimo chuizo kubau qo bve ri re dum sai lai wang lo nyi bigvo. Danggve Yinnan buiwang qam chuizo kubau wap Baushan chuizo kubau wap eq Dvali chuizo kubau wap ri bvong yvam lo le dum shui gvut lo bigvo, haumai Liu yenzhang gi o ale yu ku e chuizo bve ri Dvali chizo kubau wap ma lo dum qom de lvung gvat be. Zauno zo gi Dvali chuizo zhong ma, Dva⁃ li chuizo kubau wap ma e Zhvang yenzhang sara bve eq mvoq e zhong 6dvan lo bi wo doq zhe be. 1960zan zhe zhang Zauno zo waqngan zo gvut gvo dut lo nyi be, xikun Zauno zo joro zvang zhong doq wang lo bi ra hen mvau dvo le ma, nganvung mingdan sutgan wui sat jo lo mu mingdan mai chuimo chuizo kubau qo ma e tungzam ri dum sai lai gvat bigvo. Coqcoq ma Dvali chuizo kubau wap bang ri atoq zvang mai byo yvam ra dut be ga qo gvat e shitjvo laigva bi myang yu bigvo. Chuizo kubau wap xi byo yvam lo kun asak gvo gungqang bo bang lawam ri gi jewang qom lo yvam nvang bigvo; Lawam ri gi zhakrung ma rungmu zui byu gvut qom de hang gvat bigvo; Asak dviq gungqang alvum bo bang ri gi zodu awo e yvum bang bve ri qin shui yu nvang agvo; Zauno zo dum mu zhang ri gungqang alvum bo shi lui zodu awo e yvum bang bve eq le qin shui yu ra bang gu ma bi ang dvo be. Chuizo le qin shui bang rot le lo bum bigvo ngvu zhang, gabang ri gi le ban qin shui lo bum bigvo. Zauno zo bau za jvuqjvuq yapjvuq yvam dvo be, kayung ayut kabyvi akap gvut yap jam dvo le ma gi, nvik-u nu dik e Beqcuq anu mo layuq yvanghi ma so le lo mu zhvitmyit mai Zauno zo loq 2loq ma le zhe zui dvo lang be ga. Zauno zo lo bi nyi yvam zhang gi Dvali myuq eq alvum we e 7li qau gvungshe Xang⁃ moq hozo she ma zodu awo e Beqcuq amyvu Zhvangjva po mang nvum yvum ma ngvut ra. (31) Gvasu Tung Rungyin Puqsu Doqshi La