Bumzau bve e mvomyi

妈妈(连载)

时间:2020-12-25 09:19:12

  Shang lenzhang sanghi ri myit e gi di- myaq zaumang ri dui gu zhvupdvui chung mu, Zhvang tonzhang ri she lo byi ra hen mvau e ga. Asu gi yvang ri umdam lom zo mai nvikzhum yo dang go lo mu, nvutgvuq ngatzing shoq bik go dang lo le e ma yvang jezo bve ri dum be chang bik jvop gvi mu, dimyaq po mang eq dimyaq myvizo ri shaidong ja chom bik nyvok dvo bigvo. Dimyaq zo 3yuq gi wu juq dan dik gvo mai qicik nan le didi myi-um shamlvam lveq byi le gvut juq gop dvo bigvo. Jezo bve gi dimyaq zhum ri wo qom dvui gvop lveq dvo mai, hihi tangtang gvut “Lenzhang! Lenzhang”ga Shang lenzhang e umdam ma chom tup byi jin wang lo bigvo.

  Xikun, mangjvo git ma e shui lvom dvo Ma fuq lenzhang ri 2pai ma e jezo bve ri shui lui kat rot dang lo mu lo chom myi jin lo chom girum agvo. Shang lenzhang no le agang gu zhan zing jvop mu chikchik za gvut dai lo gi: “Buitoq qam mai buiwang qam zhe mazhan zan lvum lo e ma shi lo bang e sibyo zo bve lvang awam o ri, nang e dimyaq bve e shamshi za zhe gi ngo ri hai yum lvang amu gilvu o, shigvuq ma za lazuq mvau nving, ara ara, nungmoq ki wu uqi gvo, 2-1nyi zhang dum ge be ra”ga.

  Buiwang qam byinshut bum dimyaq zan yvau qo ma nganvung je lazvui lazo shi, zhiwo lazvui dong ma wo qom zan nyvau yvam mu wo gaifang yu be.Haumai gi yvumsing mang dan buiwang qam mingyam gu banban ri wo ban gaifang yu lui, jvilvo 5cham dapdap gu wunmong dangdang cuq zham zhe be.

  Buiwang qam byinshut wo ban gaifang tang ma, ginwang mai pyai nvang gvat e amyvu zo ri amu girum zui pung bang bve, wa kangmo ma kayuq kisu gvut wui dvo sho dvo bve lo kat myi le, wutbu pezhong eq zoshuq bve de lo byi le, rungwap lo cuq le shui gvut wang lo bigvo.

  Ginwang amu girum zui pung mai shui-on dvo ao ma, Tingrva gvong ma ri mauwa asuya sik wo cuq qo gvat bigvo. Mauwa upzau gi Tingrva gvong Zaunong ri qin zvuq dvo bigvo. Haumai gi buiwang byinshut bum ma e amyvu kangmo mingbyu wui ri Gungchan dang eq gaifang jvin eq girum tuqbang dvo ao ma, nyige yapkap e qomo wo be so e lo bigvo……

  Mauyam ma lo cuq dvo jewap 121pung ma Shang Peiyen lenzhang gi dimyaq bve eq zang bik byi gvo umdam wo yage tang ma, chubva mingbyu asuya ma Wuzhvong bu bu zhang wo qin gvut be. Hautang mai gi Zhvintong gvong mauwa ma zauzo Zhvintong Banglum eq lanvum gvut yvumtu mu zo lo bigvo.

  Ginwang myinzhin juq Wang juqzhang zhvang tonzhang e mu ban wap mai, Zauno zo eq Zauno zo yvantang yvangzva bve ri yvang zhvang wo shui zhe lo tang ma, Zhvintong Nanglum nvikdvang ri lo shui pye e gi: “Zauno zo byu ri ase le maumyi ashuq le gu ri lazup za ma nungmoq eq ri dum gang yvam dvo zhang zhaq wu shijo ra, nungmoq 2-3nyi be zhang nyi gvat shi gveq! Zauno zo ngamoq byu eq lazvui wo zum dap lvum lo zhang sheq nan zhang lo ra gvut gveq” ga.

  Gvasu Tung Rungyin

  Puqsu Doqshi Labau