Mang zhang wuiyak ra

时间:2020-12-25 09:17:59

 Mang zhang wui mang zhang pu

 Mangzo bve ri olvang ki pebu

 Sanghi ma subve mang e za myang

 Kinyi zhe zhang ngagung yvang ma zhe lo be

 Sumzai byuze nyiwui ro

 Sumbun wadoq yakkak ro

 Akui ngo mai mangzo pu qo dai wu ba

 Mang lo zhang nopyo we

 Byinchang dai e dang awo jo

 Nam ma byu ri amyang qang

 Muipuq Nong ngvu zhang

 Mituq Laq dut lang

 Myoqzhi migva ngaubyi yui

 Myoqzhvun myoqqi toq alan

 Nvo mai nvaptoq ri sut a-ung

 Zojvo zoshang ngo ri byugo zvuq

 Buinum auzo ngo ri zhang

 Dumo ishu ngo ri pebu myving

 Zuijo wuishung ngingdung mo

 Tan e zoze awo nve

 Sho eq baiyup myvi gvat zhang

 Qung ma lo we dvo mu soqshe arot shimoq lo

 Zowui dum ngvut zhang

 Izhvam ri agvam le byi shuq

 Advau qo shu ri ga dum nvikyo

 Zangzo wuishuq ri qungjo ayun

 Yuqkang yuqmo ngo ri pebu mying

 Joqmyvo zhe lo zhang lai ngam hik ri

 Ucam pyuzo gi myvamyva

 Joqnan le gi gvokgvok

 Muqjvup zvung lui yvup dvo ri

 Buimo kau ma ngam le soso

 Gungshut puq e puq lo yvup ri awo yvup

 La gungdu myoqloq myoqke no le

 apzvai eq tau e su ga

 Mau abo shi ma yvup ri awo yvup

 Lamyin yvumbvan toq le summyi dam

 Joq su sunhing ga joq le no le ashau dyvo……

 Mang lo zhang ungkau zhino ri zhe bo lo

 Qungzvau zvau wamnvap no le ashau

 Qungjoq bye le gi labum bum

 Mo zo wui ri ngo ri pebu mying

 Hikun le su asan seng ga

 Ximyo ban mang ri shi ri adat shi

 Kimyvang zhe nyi shi ra lvu ga

 Mang lo zhang

 Qiloq bying no le qigoi loqgoi ri awo nyvang

 Qoso ri dumbang tuq ra dut

 Yvuppyang doq yvup ri bummyvang doq eq lazhung za

 Mang lo zhang mizving ri atan loq

 Loq ma ze waq dvo lui,

 Yvumkau yvumbvan ho na wun

 Mang zhang wui ro mang zhang yakkak ro

 Dai lvang a-ung ban dai o……

 Asu byunyi labyvat gi

 Abun su ga ma lai lo be

 O ri mangzo ri ki pebu

 Lanyi gi nang ri dat mang le

 Mangzo bve ri dat kungga paudvap

 Zoshang wui ri dat binghung zhang

 Tangpyang nungzo nungshu bve ri

 Nang shuq su yu zam su tung lui

 Gapnang gapcoq chung ging jo lo zhang

 Tangpyang nang ri zhe myang kungga pau dvap

 Nyingon wangzan byu dut dvo lang bi ra