Bumzau bve e mvomyi

妈妈(连载)

时间:2020-12-22 16:02:58

 Xikun Shang lenzhang wu ri su awu du lo mai “Bik gveq! Bik gveq! ”ga ri zhanzi yap bum gvo qo eq dongkun qo shui tem bik wang lo be……

 Lazup zo ma Shang lenzhang dum giru dang lo gi: “Hau 2bvan bang gi jviqang eq bik hum dvo nyi gveq! 1bvan bang gi ngatang ma bi chang tem le lo gveq! ”,“Tem shang! Tem shang! ”ga ri dongkun eq ki myvo ajvo lo luqshaq yo mai shui tem bik wang lo zhang, dongkau ma yvupmo myi lung bum e dimyaq bve ri re lvoq bvun gvat ma gi, lamyin yvuptot gauwo tot e dimyaq zaumang Goq Zhankui eq mepye myvi zo An-ni laha gvik leq lvum mvau dvo su nvik gi gu mai chichin gungchin dan leng jo dang lo gvi shoq be. Dimyaq bve dan bun dvoq bum lo gvo mai gi myi-um laknak yu she waq chung mu, nvut ngatzing shoq dongkun mai gaifang jvin bve eq gitui giyui bik lvum jvop be gvo. dimyaq bve gi zhe myvang zhowo mai lvom bik jvop gvo mazho Shang lenzhang e jezo bve ri awo sai bik wang e loq gvut bik te dvo bigvo.

 Haumai gi Shang lenzhang yvang jezo bve ri loq bom sheq dum shui du bvuq jvop le gvut zhang ladun zo wo dum bik zut doq e mvau bigvo. Xisu gvut bikshui lvum dvo le u ma, dimyaq bve lung dvo dongkun atoq a o awui ayam lvingquq ma, puilvau zhvung- zhvung luqzhap gi myvamyva buq mying dang lo be ngvu zhang, dimyaq zo bve ri byvenbyven bik byven sat wang lo gvo ri byu myang gvat bigvo.

 Shang lenzhang wa xigi 3pai ma zhidau yen wa le bi bik dve ra ga gi zhe le lo bigvo ngvut ra ga myit lui, shamshi mau su wo nyi gu zhang ma put za dangdvoq e mai dai e gi: “Numnang wui oi! Dimyaq bve ri suizhvin dvau but yu ra aqing gi zhe lo be ngvut ra, rau dvoq tem shang koi! ”ga kupdok ngili ri pong toq dvang gvat ja luqqung dongkun ma tem bik wang lo gvizhang, myoqke dimyaq zau mang eq zhowu jemyvi zo An-ni gi wu ri su adu lo e mai yvumsing gungyam ma zhvat shui wun e jezo 3-4yuq ri shui chung mu, numtang ma dongkau zo mai pangtoq lo lui go mingdan shut pang lai toq lo ra hen lvum mvau bigvo.

 Shang lenzhang shui bik e jezo bve dongkun wo bik zhe zhang dimyaq bve byuce myit ri bik sat yvam be mu, myit jo dvo shi bang gi myi-um shamlvam lveq dvo byi lui juq gop zhvun bum lo bigvo. Shang lenzhang 2bvan ma jezo bve ri gi wo zan qo yu e myi-um shamlvam bve qom ze gon yu nvang, 1bvan bang ri shui chung mu gi dongkau ma lung dvo bang ri dum shui shi den bik wang lo be. Donggvang ban bik zhe lo ri re myoqke dimyaq zau mang bve ri gi amyang lo e mai, dongwui dongyam bve ma pangtoq lo ko dum shui chang ho jin na shi be.

 Go mingdan haq pangtoq ra hen e di- myaq zaumang bve xibyvat ma gi byu age bi ze la ra ngvut ra ga myit zhe lui, yvangmoq yvangnu yvangwa ri gi dung hai ma advap dvo byi gvo lvu ga sumzvam baq le gvut, mongko ko shoq go mingdan qo shiso noso dvoq pang lvum mvau lo bigvo.

 Ma fuq lenzhang eq shui-on dvo 2pai ma jezo bve gi dimyaq bve ri lanyi lamyin kat shiden bik e mai, dimyaq bve go mingdan pang lai toq lo ra qo kum ma zhom lo din qo dvo mu, zhom kau ma alu gu lvom zuiqui yu bi ra ga byvupjvang ngat le dut gu zhang ma zomut gvuqgvuq lo lang dvo nyi bigvo.

 Dimyaq zaumang Goq Zhankui bve qiko lailving ling shoq dvoq pang jvop gvo mai qunghui le gi yuqkang mo mongko ko shoq, singjvi ri rau pattoq midvu, qibu nviklvum puqdap lo shoq, lagung e buibu gi cici pang jvop gvo e mai awo pang deq lo mu gi, myoqzo myoqlvik gvut lo kat wu gvat wu ri mingjvo ga su gi zhe be ngvut ra, hai ara lo ra ngvut ra ga imyit gi mumu gvut, mvanyo zo ma qiqaq loqlam maupuq kilvam jvi myoqchum dving gvut soqmo gi hoi ga lo leq yang mvau dvo gvizhang, gaifang jvin bve numtang mai likdik dak ma “kidui lo gvo” ngvu lom le lo bum gvo e ga. Xikun dimyaq zo 2yuq gi myi-um dapzui mu tem bik wu ra hen mvau lo gvo ga, asu gi noq mai ban wing dui le lo be e jezo bve eq 2yuq e ri bik puq shun gvat bigvo. Myi-um bik myving dvang gvat eq dimyaq zaumang eq zhowu je myvizo gi byomang dan na shi lui bangdvai zo ri lvoq dvantoq gvat ja, sikmo bvung qo dvoq pang wang dang lo bigvo……

 Tangmyi tangchang chang shiden wang lo e Shang lenzhang bve, dimyaq xibang dum dvoq pang mvau shi ra hen gvo wu se mai chang din pyit lvom zing dvo lui, “Ki dui loq”ga dimyaq mang nam ma zhvang e lo zhang, zhowu jemyvi zo eq Shang lenzhang e loqbvai qam goqsan ma “dvak dvak dvak”ngvu lvom bik zvuq byi gvat e ga. (29)

 Gvasu Tung Rungyin

 Puqsu Doqshi Labau