Bumzau bve e mvomyi

妈妈(连载)

时间:2020-10-23 09:08:28

  Tangtang ma Shang lenzhang dai e gi: “akui u, dimyaq bve zhowo kangmo ma midu lai shoq, shilu lu kau mai dimyaq kat myaq zo lving wun agvo. Akui u zhe mingdan sik wo cuq e nambvat 2da mingdan coq kilum bvoi zhe lo le lamlam be. Mingdan cuq kilum bvoi nyi xi nganvung mai le dai gvat zhang gi, mingdan gom atoq ao ma bang gibu gira chom kilum gvun e lalvo bui ge nyi ngvut le. Asu e, dimyaq bve eq ming dum lvik dvupuq nau e byu goi bve gi nvik ashi shi mu, kisu gvut lvang wo lvik dvupuq, wo lvoqpyoq byi shoq ga myit nyi le. Xi su u ma nganvung sidiq imyit sai bo, asik wo cuq qo gvat e mauwa asuya lago zung ge, mingzo danzo gvang eq ngun ze lago migum byi, byugoi byugang bve ri batzik jvop yvam mu, mingzo danzo ri nyi zing zuq nvang, mingdan cuq kilum bvoi lvom wang ngon lai nvang ra dut le”.

  Shang lenzhang izhvam hi lagut zo dvu shuq gvat mu coqcoq dum sai dai e gi: “mingdan cuq kilum bvoi lvom wo shui wang ngon lai ra midvu, nganvung mauwa gom ma e zoram zo bve ri zhanzi lago shui yap ra dut le, dimyaq byugoi byugang bve ri lazvui ri age pun toq lo nvang, mauwa asuya gi nganvung myo zung ge ra zhang ngvut le, Goqmyin dang e je jo je tang bve nvik ashi shi lui byu zheq dimyaq rau ban pyeq bum lo bigvo. Akui byin shut bum ma gop lung bum e di- myaq bve dum lvik dvu puq dvoq lo shira ga, bun abong e Zaizo bve lawam ri shum bvong mu shinggan kat shui tau pyoq lving wun agvo. Hau mu, nganvung gi bun abong shi e bang ri goidvu gvut yvang lago chom mvoq jving yu ra dut ra. Dimyaq byugoi byugang bve nganvung bvoi ma qam le dat kat lvoq pyoq wun le, yvangmoq myoq wu zu nyi le gi mau wa asuya ri sheq ngvut le. Hau mu, jefangjin je pung eq wazung je pung byu banban lang toq lo e mai lai lui, wakang mo ma e sakram zo bve laklak za bang ri re sai qin toq lo shi mu, mingdan cuq kilum bvoi wang ngon lai ra midvu zhanzi yap ge ra dut ra, ako akang sik ri zung ge ra dut ra, le rup tep gvo e byugoi byugang bve ri gi le lo mi le lo lvom zui qui yvam shang”.

  Mauwa asuya zung ge qo ma zuppong ban pong dvom gvat tang ma, mauwa asuya upzau sik le tai gvut gvat e Zhvintong Zaulon Shang lenzhang ri dai e gi: “ngawa mangzo ga ri nang ri yvum ma byam le lo aq ga zhi gvat ra, mu lamu nang eq sheq chom pye lvum ra dut ra”ngvu ga.

  Shang lenzhang gi awui ayam qo wu gvat ri lo ra byu gi o ri ban lo bum gvo mai, ungut ngut shoq yin dai e gi: “ge le, ge le, nangwa mangzo ri laha lo chom hui gvat goq”ga bi lo be.

  Yvum ma zhe lo lvum gvizhang, suwun cau Zauzha mang, Shang lezhang zhe le lo lvom myang mu put za dvoq zung e mai, myoqnvo isam zvongzvong za gvut Shang lenzhang ri lvom kilum dve yu lui, iloq eq yvang loq shijvam lvom jvam mu gibu gira mai lvom dai e gi: “ngvut be, ngvut be, nganvung gi la- yvum byu zhvat be, rau zung aq, rau zung aq! ”ngvu ga.

  Shang lenzhang bve dvem za wo ban jo zung gvat tang ma, Zhvintong Zauzha mang loqzo numtang bau shoq so wun dvo lui dai gi: “Shang lenzhang e, ngo gi asak gvo be, gungdu wo dut be, mau wa asuya ma mu mo gi nungmoq zo wui ri sheq lalum alo. Nga- nvung e buiwang qam gi wo ban gaifang ge be, ngut gvilvang aqo qo ma zhaq lanvun bum ashi, byin shut bum zau Mvanding Zautang zo bun abong ungsuq adong mizho, yvang bum ma lo gop nyi bum e dimyaq bve qam ban dap lo nyi be ngvut ra. Yvangmoq gi nga ziau zaumo yvum ma e dvam ho toq gvo mangkoq mu ri ngat zing mvau dvo lui, lo mo zhi jam dvo ja dut dvo nyi bigvo. Yvangmoq hi jam dvo be mu, nungzut ga e gi ale dat bo loq, zhe hi zhe za ladat hi gvo alo. Hau mu, nungmoq gi mauwa asuya sik lago chom zung ge ra dut agvo, Zauseng gumang wui 3yuq gi nungmoq yvang kaumo Zaumo yvangzo Zauno zo ri chom kong ge gveq”ngvu ga.

  Zhvintong Zauzha mang lazup zo numdon gvat mu coqcoq dum sai dai e gi: “Zauno zo dviqshi lui hai dvungnvik ajing shi, nyiwui wagung ma za ladat danggo wun ashi, kisu mu nganvung ximyvo bang Zauno zo za ri re awo chom kong ge lui, hai mu lalvoq toq gvat ri gi misum kung lo yvam byuq be, ziau Zaumo ri qang kisu gvut alo shit ra ngvut le. Haumu, Shang lenzhang e, naqma mau abo qang ma, nang je zo bi pyai nvang gvat mu, ngazo Nanglum eq Zauring nvikdvang ri gvut, Zauno zo ri jefangjin bve zhvang lo shui de nyvi dvo nvang aq! Jefangjin eq asuya mai yvang bi haq ku bau byi nyi gvizhang sheq ngo imyit mu ra su laga ra”ngvu ga.

  Zauzha mang ban dai mai gi Shang lenzhang adong dong le lvu ga lang wu jo nyi dvo be.(21)

    Gvasu Tung Rungyin

  Puqsu Doqshi Labau