Bumzau bve e mvomyi

妈妈(连载)

时间:2020-10-16 09:19:46

 Nyigung byintang shum lo zo bui lvap le gi zhveq zhveq gu ma, maukung ma dangyon bum e ngvoqzhvit ngvoqzo bve ri sikmo ulung yo ma dangwang bum lo mu azum zum ‘zhvui zhvai’ga zhvitqang sang wang lvum lo begvo. Lawam zhe dungzo byvo gvat le gvut lui aham gi shoishoi nyigung yvupmo myi gvat ra hen wang lo nyi bigvo……

 Waqngan 2yuq gi lagon lalang dvung gvut agoi aguq e bumqo zo ma so mvau nyi agvo, laso so ri wa-um rumshang rau so zhe lo be kun gi qogoq mai kunte gi momo za ga: “Yap gveq! Nungnvik hai le gvut e ngamoq banse be” ngvu lvom dai mu myi-um ma shamshi dun cang jvo le dvemdvam ga lvom lvoq myving jvo gvizhang , ase ala bingpo hau nvik qicik nan le didi begvo. Coqcoq ma qo ji mai lailai za ga gu kunte dum toq lo e gi: “byugoi byugang nvik oi, rau dvau lo gveq koi! Sai so wang le lo gvi ri gi ngamoq e shamshi buq toq dang lo be gvi ra o! Byvoq dvui gam mi ugva zo labum dut begvi ra o”ngvu ga.

 Waqngan po zo nvik zvang ri zvang kunte gi lailai za ga gu e byu kat dang wo jo mai jo juq le lagung e joqshi pyui pyui ga lo shoq, qi gi daka bat zvuq dvo ja lvang awam dui nvun gvat la shoq juq nan yap dvo begvo. Byupo xinvik ban wo jefang be Zhvintong gvong ma zhanzi yap le zapzap gvut nyi lang gvira gi myit lvang amyit zhe, yvangnvik le lo ra se dvo gvo ja lvom lvomshap dvo gvizhang byomang juq dan ri lagung e buibu cici bigvo.

 Byupo xinvik gi Mvanding wa ma e je ngvut ra, dimyaq Goq silin eq haq nvang gvat e zhowu su nvik ngvut ra. byupo xinvik Zhvintong gvong ma zhanzi yap le zapzap e ri e myang gvo mai imyit dang e dai lvum gvo gi: “ e! Subve gi haq gop bum, nganvik gi sobyva wun shit, age ting shang lvum ra ngvut ra, beba a e ge zhom yvam”ga myit zhe lui dang soq lazup zo haq soq lvum e mai qiko lailving lving shoq pang dvau lo bi gvo.

 Ladun zo dvoq pang lvum gvo mai lo dum yap no gvat mu lo dum myit bun gvat gvo e gi: xi su gvut agvom pang dvau lo ri gi Goq silin eq Zautang ri hai lo dai jvo ze dvi? Myingqi lo lom zo su za langvut le ga myit bun dang lo mu, byupo xi nvik zvomra myang shoq dang soq lo dum haq soq yap lvum dvo gvo mai gi, goigoi guqguq e bum qo kau zo mai haq so lving lui, wakau ma dum dvau wang e wu shira hen lvum mvau bi gvo, zvomra we mai kau so lving lui qogoi lagoi dum sai so lai ri gi, wa kau ma wo haq so wang lvum be ra ga hanso so lvum mvau nyi gvizhang gi, myoq eq ngiqum ma myium laknak waq shoq e zhowu je bve eq qum qam dum tung dan lvum bi gvo.

 Xikun, zhanzi shui yap su eq lvom dai hup jvo gvat e gi: “e, Mvanding wa ma e buinum nvik oi, rau dvau lo gveq koi! Ngamoq xi wa ma myoqbying yuq gu e byu ri angui dik, rau dvau lo mu nungmoq e Zautang wa ri dang zhvung huq be de lo byi gveq! Zautang wa ri nang e myoqzhvun ma yuq dvo e myoqbying hanhan e ya yvam mu sansan shoqshoq numnum dvapdvap e Zaizo byu ge gvut aq ngvu lo be daijvo gveq” ngvu ga!

 Waqngan po nvik Zhvintong gvong wayam ma zhvizhoi su e zhoi lving mvau gvo ri re wagung ma gi awo zhvap wang e lagvo, ngvut gvi lvang, Zhvintong gvong ma zhanzi zikzik yap jvop gvo bve gi e myang zhe bigvo. Dum sai zhvap wang ra hen mvau gvilvang wo zhvap wang ra zhung angvut loq ga myit zhe mu, uhui zhvungzhvung dvau lo lui Mvanding Zautang ri qang lo shit jin bigvo.

 Zhowu e lo su nvik eq lo shitjvo azo mai Mvanding Zautang eq Goq silin Zhvintong gvong bang zhanzi yap jvop gvo bve lazvui lazo bichang se bigvo. Hau mai gi kadong ladum gvut lara ze dvi ga dum myit noqzuq wang lo bigvo.

 Mauchut dvinggun layang noq e lamyin ma ri, myoqngvop ngvop gu e byupo 3yuq o zhanzi azang yap e wayam tungzhvun zujvin bvung mo mai dum we leng gi dum we leng gvut, Zhvintong gvong wayam ma zvang bvizvi e wo haq gop lung dvo bigvo. Tangnyi nap jvo gamyam bui bik zhvoi, yam ge yoq ge qing ri gi, Zhvintong gvong wayam yvum dve zo Gamjvang mang yvum zvuq chom dvu zha agvo. Yvum dvu zhang ma byu zha le mongmang, guru te mying le ri zhvizhvong. Hai nvik ajing shi e zauno zo gi yvang e lawui lago bve eq laha din e din lo gvut dalo lo lvum gvun nyi agvo. Byucang byunang yvum chom dvu gvung nyi le ma, Zauseng gumang wui 3yuq gi ase ala byuzhe ale zhvap lung dvodvo kat wu lving wun agvo. Midvan ma gi ase ala byuzhe 3yuq cheq toq le lo e lvom byumyang mu layuq laqam mai zvikzvik za eq haq lom wang lo bi gvo. Byuzhe hau 3yuq Zauno ri le kau bun ra hen wang mvau lo gvo e hauu zo ma 3yuq e yvang ri, Zauseng gumang wui 3yuq eq layuq eq layuq ri lvom chom bik qui zvung dvo bigvo. Zauring dindang e mu gi Zauno zo ri e tem bun yu, Zauseng eq Zaulon dindang e mu gi lvom wo bik qui zvung dvo be byu 3yuq e shimang ri e langpuq wu gvizhang layuq gi Mvanding byu dut dvo lang, 2yuq gi dimyaq zau mang Goq silin e je ngvut dvo lang gvo ga.

 Zhvintong gvong sanghi cik mau wa zau Zhvintong Zauzha mang ginwang upkang dvarva byin pye wap ma suwun wo bi qin gvut tang ma, ginwang mai Zhvintong gvong mauwa asuya ma zau tai dum sai qintai bi gvo. Asak 20zan za e Zhvintong gvong Zaulon ri gi yvangwa gungtai gvut mauwa up zau tai gvut nvang bigvo. Jefangjin amu girum zui pung zau Shang Puiyan lenzhang ri gi Dang zhvibu shuji byam gvut nvang, Zauring ri gi Zhvintong gvong mauwa wazung je pung zau gvut nvang bi gvo. Myin ri, Zhvintong gvong mauwa asuya ma zuppong byam shui pong jin mu hau nyi napjvo ri, kau so labyoq le gvut wun bang, gvang le jo yvam lo gvo mu qom shit byvo jvo agvo.(20)

 Gvasu Tung Rungyin

 Puqsu Doqshi Labau