Sakram zo e myitmyo mu

年轻人的烦困惑

时间:2020-10-09 08:53:49

  Sakram zo layuq, suwun eq azang myang azang chung dut mu, ashau myit angon dik dut nyi be.Haumai yvang gi qowe so mu lui gvunggat su layuq ri lo ho myi be, gvunggat su hauyuq ri lo zhe myang e mai, yvang gi:“Gvunggat dik e suwun wa e, haumu nga byuze migva gi ximyvo age e lvu?”ga lo myit be.

  Gvunggat su gi yvang hai myi e advu dvai, myigung mai luqgok zo lacham gvui yu mu luqgok yo ma du gvat lui sakram hau ri:“Sakram zo e, he luqgok yo ma ngo du gvat e luqgok zo haucham e ho gvui lo aq.”ga be.Sakram zo gi luqgok yo ma zhe le mu laqui sing e kat ho ri re luqgok haucham ri amyang ho lo, luqgok yo hauma e luqgok bve gi kacham ri lazhung zhung za zhvat ga.

  Sakram zo luqgok hau ri amyang gvui ge dum dau lo zhang, gvunggat su gi yvangloq ma e hing loqzhvop qutqo yu mu luqgok yo hau ma dum dvang gvat mu, sakram zo ri loqzhvop hau e dum gvui lo aq ga dum nvang gvat be.Xida gi sakram zo laqing zhang loqzhvop hau e myang gvui lo be, hing loqzhvop gi wikwik duqbo le mu, luqgok yo ma lamyoq zhang myang be.

  Hau u ma gvunggat su gi hai dang ri adai myo lo, asu sakram zo gi sonse be:Laqma yvumsing gi luqgok zo za ngvut mu, wikwik duqbo e hing angvut zhang gi, yvumsing e byuze migva age ngvu amyit myo no cha.

  Mvomyi zo ximai daijvo nau e gi, yvumsing e byuze qo ma gi, yvumsing yvang shigut shizha zhang sheq hing su lawo duqbo le ga.

  (Puq lazhang su Kongno)