Wui lvoqjvoi ra lvomdang dvira

水污染防治法

时间:2021-01-08 15:40:12

      42、Yam lvoq myang、qo lvomcau、dvira mu zui bang ri lvom kumzing dvo gvut, mili migum mugon rung angvut zhang godvu e zhep wu mugon rung mai, dvira misat zhvum xima chang lui kat zhep wu lving kun alvom byi zhep gvut lvom dvang,angvut zhang zhep lai lo kun nyvoknyvak lvom mvau qut gvut zhang, ginwang zvang atoq mingbyu asuya mi⁃ li migum mugon rung angvut zhang godvu zhep wu mugon rung mai, dvira misat zhvum xima chang lui lai ge nvang mai,ngun 2mun atoq 20mun a-o chup le ga misat dvo be. 43、Nambvat 71 kat pyat byvam be. 44、Dvira misat zhvum xima lvoq shut lui,a-o ma dai dvo e laqo bo zhang,ginwang zvang atoq mingbyu asuya mili migum mugon rung mai aqing dvu byi lui lai ge nvang mai, ngun 2mun atoq 20mun a-o chup le; Dvu dvo byi aqing lai ri awo lai ge zhang,loqzo dvo no byvam nvang le: (1) Pik shoq byvam e jvoigot wui misat zhvum ma chang lui azhep gve wu,angvut zhang zhepgve toq e ngvapcham advong mizving dvo gvut zhang, loqzo dvo no nvang le; (2) Pik shoq byvam e jvoigot wui zhep⁃ gve wu ze misat zhvum ma chang lui asai dvo, mili migum mugon rung ma e zhepgve wu wangloq ma abo wang,angvut zhang zhepgve wu ze dingyang awo chung jo lo dut zhang, lo⁃ qzo dvo no nvang le; (3) Duq bo gu e chaqjvoi wui pik shoq byvam zhang eq awui ayam ma zhep wu ri, misat zhvum ma achang,angvut zhang duq bo wui zhoq e qanglu ashit byvo gvut zhang, loqzo dvo no nvang le ga misat dvo be. 45、Nambvat 73 kat pyat byvam be. 46、Dvira misat zhvum xima lvoq shut lui,a-o ma dai dvo e laqo bo zhang,ginwang zvang atoq mingbyu asuya mili migum mugon rung mai lai ge nvang, angvut zhang abyi zui、 dvo no nvang gvut e mai,ngun 10mun atoq 100mun a-o chup le; Shut e midu lai zhang gi,dong byi akang wo e mingbyu asuya ma shitjvo wu ri dong byi gvo zhang,loqzo dvo no nvang、rungkum myvi byvam nvang gvut le: (1) Lakmat awo gu e wui lvoq jvoi ze pik shoq zhang, loqzo dvo no nvang、rungkum myvi byvam nvang gvut le; (2) Pik shoq e wui lvoq jvoi ze lagve gan mai lulai angvut zhang wui midu lai lvoqjvoi ze lvomdang lagve mai myo shilvai shoq pik shoq zhang, loqzo dvo no nvang、rungkum myvi byvam nvang gvut le. (7) Wui lvoqjvoi ra lvomdang dvira (Puqsu nvik Pauqi Mudvom Chumlut Muroi)