Qosik nyvang dvo mu, musik shigut zui lo shang

*社论*找准新定位 开启新征程

时间:2021-01-08 15:37:45

Qo nyvang dvo zhang qizvang zheyang le, arong bo e wo wun zhang myitwum zhezuq le. 2020zan lvomo 12qap 30nyi ri, Sakung dang wapdoq nambat 7cik 8da zuppong Mangshi ma pongdvom gvat be. Zuppong mai dang e 19cik 5da zuppong zhvum eq Xi Jin pyin zung shuji Yinnan ma lo lving wu kun dai e dangzhum mvoqchung ge, Yinnan ming dang wapdoq nambat 10cik 11da zuppong zhvum eq sut muzui zuppong zhvum byvo chung ge lui, 13da 5zan sonhen muzui aqing eq 2020zan le midung muzo ri sonzving gvat wu e mai, Zhvunggung Sakung dang wapdoq mai misat toq e maugom ma 14da 5zan son⁃ hen muzo eq 2035zan zhe le sonhen muzo ri myit chom hui dvo be, nganvung Sakung mau zhin abyit zuiring lo qo ri zhe nyang ra dong, myitwum zhezuq ra dong yvang nyvang ge dvo be. Nambat 13da 5zan sonhen muzui aqing gi nganvung mau bang girum mu chom shigut zui lo, ngonding igvun wum gvat chom zuisai lo e 5zan ngvut le. Xi 5zan gu ma, Sakung dang wapdoq mai Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo zongsam bo e shingra zuisai qo ri hi ma gvat dvo, zvang ri zvang bvunwang sai lvoq ging, sutmu sai zhikik, sai kuqlai, sai ponglam, laili mu zuige, mili migum mu zui⁃ ge, mingbyu migum mu, dangmu zuige, myithui rapra, wumzhup ozhup gvut lui, mau⁃ gom ma sutgan ri zhe wo zuiring dvo be, gin⁃ wang kangmo ma lawan din modo qo rot bum shoq ga lui modo qo xibve ri zhe wo rot bum be, haumai piga wuiloq ringzhat zhowo zuizhvam lo le gvut lui kuqlai ponglam mu ri zhe wo zuinik wang lo be, Dang eq asuya, je eq mingbyu banshoq bang eq wum chom gvat lui mingyam dingman migum qo ri zhe wo zui⁃ ge lo be. Zhe gi 2020zan ri, xingon zvutmun nowum toq lo e mai, Sakung dang wapdoq mai maugom ma ganbu mingbyu wui ri lago shui shigut, muzo kat kangmo azo ngam shui zui wang lo lui, sutgan zuisai qo anum ming⁃ gom ma tang ma dut nyi e zong ri wo liklai be, nambat 14da 5zan sonhen muzo ri loqzo zhaqge za wo hi wang lo be. Wo zuitoq e ongshi ri wuzhang gibu dik be, shigut lo ra qo ri wu zhang wumzuq ladvung. Nganvung banshoq bang imyit sai ponglam, myitwum saicung, Sakung mau ma gewang chung toq mu sai ponglam lo, lo ang dvo e aqing yamyoq ri zuizing ge, mingyam pongzui hi zhowo wo dut shoq, Myenming shut wang lo e piga qomo wo dut shoq ngvu myit lui, maugom ma rapra za rva zui lo lui, zhvoiyung Sakung mau zhe zhvoi zheyung ra dong pong zui lo shang. Nganvung Sakung mau zhezhvoi zheyung lo ra ngvutzhang, nganvung sheq muqo lago nyvang dvo mu adut adong yvang shigut wang lo ra dut le, hai lvang shigut zhang sheq la wo dut le ga le. Haumu, nganvung ri shigut e lo ra qo lago nyvang dvo e mai, nganvung Sakung mau ri toqwang yuqyo, isut igan wumzha, mili isam zhvoi san, dingman rapra, mingbyu nyingon e zhvoiyung Sakung mau wo dut shoq ngvu lui, lagvam lagvam mai, lazan ladang wo doq lo shoq chom shigut shang. Nganvung Sakung mau zhezhvoi zheyung lo ra ngvutzhang, nganvung sheq zuiring zuizhat qo ri hi ma gvat lui, imyit lakat za chommyit mu wumzhup ozhup chom shigut ra le. Zuiring zuizhat qo gi aqak mo be, zuizing zuizhat lo e azo ma dum ngvut⁃ zhang, ponglam qo eq dingman qo zuirva, mingyam migum qo zuige, maumyi cangpun migum ge, mili isam lvoqzhvoi yu, piga wuiloq qo lvoqnyvang, upkang muzui qo lvoqsan, nvikbo pung bang myit chom hui, atoq a-o myit chom hui gvut zui wang lo ra dut le. Nganvung Sakung mau zhezhvoi zheyung lo ra ngvutzhang, nganvung sheq nyvang dvo be qo gi zui zhe lvum ra dut le. Maugom ma muzo rapra za gvut rva ge dvo mu, laha chom shigut zhang sheq gi muzo kat kangmo wo chom zuiwum dvo ra ngvut le, maugom mai rapra chom shigut zhang sheq subve ri chang qit lo ra ngvut le. Nganvung Sakung mau zhezhvoi zheyung lo ra ngvutzhang, nganvung sheq dingman imyit wun lui, upkang muzo zhvoizhvoi sansan zui lo ra dut le, Dangmu lago zuige, Dang e isam lvoqzhvoi ge, tan mai Dang ri gon lui, azhvoi asan e mu ri chom batzik ge gvut zhang sheq, muzui qo ri zhe nyang, loqmu zuige qo ma ri wo chang migum byi ra ngvut le. Muqo gi nyvangge dvo be, shigut lo ra qomo ri tong lam dvo be, nganvung banshoq bang Xi Jinpyin nvikbo wa zhvungzui dvo e Dang gunzhvung myitwum langzup lvum lui, mingzvang Dang wapdoq asuya mai shui-on dvo a-o ma, bvunwang advomyvi, wunwo mizving ge, loqzui aypun shigut shizhaq mu gewang eq ongshi myomyo zuitoq ri, Dang cuq lo e zandu shozan lo quq buinyi ma zhvunghuq byi shang. Puqsu Pauyam Lazhoi