Zhunggo Gungchan dang Sakung Sam Zaizo amyvu yvumsing upkang mau nambat 7cik suwun wap nambat 8da zuppong Mangshi ma pong be

中国共产党德宏傣族景颇族自治州第七届委员会第八次全体会议在芒市召开

时间:2021-01-08 14:49:03

       

         Mau Dang wapdoq shuji Zhaugang dang dai nyi ra Zuppong wapdoq (2020 zan lvomo 12 qap 31 nyi ri Zhunggo Gungchandang Sakung Sam Zaizo amyvu yvumsing upkang mau nambat 7 cik suwun wap nambat 8 da zuppong mai pyehui lvum dvo be) Zhunggo Gungchandang Sakung Sam Zaizo amyvu yvumsing upkang mau nambat 7 cik suwun wap nambat 8 da zuppong gi, 2020 zan lvomo 12 qap 30 nyi mai 31 nyi ri Mangshi ma pong gvo e ngvut le.Xidam e zup⁃ pong bolom bang gi, mau wapdoq nvikbo 40 yuq, tangwang nvikbo 6 yuq ngvut ra. Mau ji⁃ wui wuiyen、mau jenwui wuiyen、seng ang uwun nvikbo wui eq mau nambat 7 da Dang e gungtai zuppong ma ozvang gungtai bve la⁃ wam ri zuppong ma amu ri le bo jowu agvo. Zuppong zhvung gi mau wapdoq zhvungzui nvikbo pung mai zui agvo. Mau wapdoq shu⁃ jiq Zhaugang dang le dai ra. Zuppong ma, Zhaugang mau wapdoq zhvungzui nvikbo pung mai hun e mu wun lui le shitjvo e amu ri chom jowu chom sam⁃ lik ming lvum, mau wapdoq Dang e zuisai muzo、mau wapdoq mai Dangmu tantan shui wunzui e zongko shitjvo e ri chom jowu chom samlik minglvum,《Zhunggung Sakung mau wapdoq mai Sakung mau mingdan mingbyu sutngun eq pong shingra 14 da 5 zan sonhen zui muzo eq 2035 zan zhe zuisai ra mu-u chom daitoq dvo e paqzhvi》ri chom pyehui gvut agvo. Zhaugang gi《(minglvum ra)paqzhvi》xi kasu ngvut e zuppong mo ma le dai⁃ san jvo ra.Zuppong ma, mau wapdoq zhvung⁃ zui nvikbo pung bang lazan gu zui lailo e mu⁃ zo ri zhaq dai qi-on agvo. Zuppong ma dai gvo ri, mau wapdoq zhvungzui pung nvikbo wui Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo zongsam bo e pong shingra myit misa ri dvunshit qo gvut dvo lui Dang e 19 da eq 19 cik 2 da、3 da、4 da、5 da zuppong zhvum eq Xi Jinpyin zung shuji Yinnan ma lo zhepcho kun dai e madung dangzhvum nik mai mvoqzui wang lo, ming wapdoq mai pyaitoq e muzo banban zui⁃ sai wang lo, dingman kau mai zuisai wang lo e bvunwang qomo chang, zvutno wum tangzui muzo eq sutgan pong shingra zuisai muzo laqom za gvut zuisai wang lo,“Dingman muzo 6 lvum”lago zuige,“Amaq kam muzo 6 lvum” banban zuisai wang lo, ganzvang myvang mai qigvam mo zuitot ra“3 zan henzui muzo”zhaq ge za gvut wo pongzui toq dvo be. Xingon zvutno wum tangzui muzo ri aqing latung wo zui ge dvo be, myung qi girum muzo ri ong ra dong wo zuisai dvo be, sutgan muzo wuiyak kau ma wo zui doq, kuqlai ponglam muzo musik wo panzui toq, mingbyu nyingon yapkap muzo anum wo zui zhat doq nyi, mili lvoqjvoi muzo ajvu toq shoq wo gonzui ge, mauyam shingra gonzui wum-o coqcoq wo lvoq myvang, Dangmu tantan gonzui muzo zhe nik shoq wo zui wang lo be, muzo xibve kat kangmo ma alui dik e ongshi wo zui toq dvo be ga. Zuppong ma dai gvo ri,“13 da 5 zan mu⁃ zo”sonhen zui aqing ri, mau wapdoq bang kanvam ri Xi Jinpyin byvatsik Zhunggo zongsam bo e pong shingra myit misa ri dvun⁃ shit qo gvut dvo lui bvunwang cuqging muzo、 zhimu zhat doq muzo imyit adui zuisai wang lo, kuqlai ponglam muzo zuisai wang lo, laili ringdvoq muzo mai mili muzo zui ge, ming⁃ byu nyiyap amaq kam qo mai rapra muzo sai zui ging, Dangmu gonzui qo ri aqak yu、 wum-o chom langzving gvut lui maugom ma sutgan zuisai wum-o zhaq yvang wo zui zhat⁃ doq be. (1long ma atang xi mai lo wu coq aq) “Ginwang kangmo din lawan modo qo rot”e situq bvunwang muzo zhaq wo zui liklai be, yvumsing gvam e su sutho zuizhvam zhi⁃ wo kau ma Sakung zhiwo ma, kuqlai ponglam muzo asik lajvam mo dum pongzui e lo be, zhiwo lalong gomgom myungko wo qutbyvam e mingbyu nyiyap muzo banban wo sai zuiging be, Dang wapdoq asuya、je、mingbyu wui wum-o chomzup e maujvo zungging kau ma mauyam gonzui wum-o ganzvang wo lvoq⁃ myvang be,“13 da 5 zan henzui muzo”zuisai e mu-u wunmu rau ban zui be, ngonding igvun sowang mu rau yvang wozui ong be. Maugom sutgan ringzhat muzo、pong shingra ringzhat muzo、laili ringdvoq muzo、amyvu myithui mu⁃ zo、mauyam dingman muzo eq mili sanzhvoi muzo、Dang e zuisai muzo zhaq ge za gvut coqcoq wo sai zuiging dvo lui Sakung“14 da 5 zan sonhen zui muzo”、byvatsik pong shingra musik dum pongzui e lo qo ma bvun⁃ wang gingging wo cuqging dvo be ga. Zup⁃ pong ma dai gvo ri,“14 da 5 zan sonhen zui muzo”zuisai aqing gi, Sakung mumo wo zuitoq ra yamyoq ge mo ngvut le. Minggvan ma shozan atoq wu mumo toq lo, xingon zvut⁃ no wum eq langjvo e lvum gvo, azhung zhung e yakkak mu lalvum tang ma lalvum toq lo, juqmu eq qingzui mu myo zhat toq lo lui amu zuiring qo ma kanvam abo wu e yakkak mu toq bum be. Mingdan mai byvatsik buiwang qam ponglam zuisai amu nik mai zuisai wang lo、buitoq qam zhimu buiwang qam shut la⁃ wan wan lvik tot wanglo、mingdan kau ma lvikrot lvum nyi e zhimu ri zhvungwang gvut、 mingdan kau eq minggvan shidaq coqzui doq lvum e ringzhat musik lawan wan zvumzui wang lo be, midung pongring zhvam zhiwo、 yvumsing gvam e su sutho zuizhvam zhiwo bve ma tungzam gewang coqcoq myang toq bum lo be,“Myitkum ponglam、qigvam mo so⁃ tot”muzo nik mai ming toq lvum, sutgan ring⁃ zhat“3 zan henzui muzo”wum-o bobo zuisai wang lo, Sakung ringzhat bvunwang zheging shoq cuqging dvo, Dangyen ganbu bve imyit liklai lui amu zhe wo zuige bang ri mvoq zui, zui azhe shi e jo ma wum sai gvat gvut ra dut le. Nganvung qigvam mo wo zui tot ra bvun⁃ wang bo le, Sakung ma byvatsik muzo zuisai e lo qo ma pongzui hi muzo zuige dvo shang ga.Zuppong ma dai ri, 2035 zan zhe shoq zui⁃ sai e lo ra mu-u gi, mingdan gom minggom eq laha pong shingra byvatsik qo wo so wang ra muzo ngvut le. Maugom sutgan pong shingra myvangmyvang wo zui doq, wo zuitoq e sutngun eq mau myuqwa mingbyu wo ho e sutngun ganzvang sik ma wo doq, mingdan kau ma layuq gung wo zuitoq e sutngun ming⁃ gom ganzvang ma wo zhe shoq zuisai ra dut le; Byvatsik mingyam ma ponglam uhi she ge⁃ wang myang lo nyi be, zhe nik shoq wo ponglam zuisai ra musik zuitoq ra dut le; Musik panzui wum-o wo sai zuiging lo be, byvatsik sutgan zuisai mu qo ri wo zui toq dvo be; Dvira upkang e Sakung、dvira upkang e asuqya、dvira upkang e shingra wo zuisai lui nguingon Sakung ganzvang wo lvoq⁃ myvang, rapra ringzhat qo ma amaq wo kam dvo be; Mvoqbvan mu tan e mau、gvunggat byu myo e mau、laili gat e mau、gungbyvan muzo gat e mau、wangzan Sakung mau amu wo zuisai lui kungga paudap qo ri ganzvang sik ma wozui doq, mingdan gom ma amyu myithui uhi she mau gvut ri wo zuisai dvo be; Mili nyuizhvoi zuisai muzo minggom zhe hi ma woyap lui zhvoiyung Sakung muzo wo zui toq dvo be; Modo qo jai e mau gvut wo zuisai lui minggvan wuiloq ze zup e zhowo ri wo dut dvo be, wuiloq qingzui gewang zhe bo be, Nanya Dung nanya shut zuisai wang lo ra ajvu ri zhe bo be; Shiwa muzo rapra e dong wo zuisai, myuqkau eq mauwa mingbyu wui nyiyap qo ma jvan lvum dvo e jo zhe wo lvoq⁃ zhvap lui maugom mingbyu wui laha gvut chomwo chomsut ra zuisai muzo zhe wo zuige be, mingbyu wui zoshuq nyiyap qo zhe nguingon lo be ga. Zuppong ma dai ri,“14da 5zan sonhen mu”zui e lo u, maugom ma sutgan pong shingra zuiring zhat qo ma e dvunshit zhvum gi, Zhunggo zongsam bo e pong shingra misa kikkam dongkon ri dvushap, Dang e 19da zupong eq 19cik 2da、3da、4da、 5da zuppong lazhvum chang mvoq zui lo, Makesi Lelin zhuyi、Mau Zedung e zhvum myit、Din Xaupyin e mingman dvira、“Milai zhvum 3kat”aqak zhvum、Xi Jinpyin Zhunggo zongsam bo e byvatsik zhvum ri dvunshit bvunwang gvut, Xin Jinpyin Yinnan ma lo kat zhep gon wu kun dai e midung dangzhvum ri chang lui, Dang e mingman dvira、 mingso qomo、zuisai yungyoq gingging chang mu zuiring e lo ra le. Kuqlai cheqzui mu ri muzui wum-o gvut mu, mingzo danzo nyingon yapkap lo ra qo ri myoqpong wang gvut mu, byvatsik isut igan muzo lawan wan zuidvoq e lo ra le. Maugom ma muzo zui qo myit⁃ zhup wumzhup gvut, Mangshi Mingmau Lungchon lanong za chom zuiring dvoq, kuq⁃ lai ponglam e Sakung mau、zoluq wambying wutluq caugum e Sakung mau、tumwa ngon e Sakung mau、 yuqyo e Sakung mau、 shinggvang e Sakung mau、nyingon yapkap e Sakung mau gvut chom shigut zuisai lui, zhvoiyung dik e Sakung mau ri zhezhvoi zheyung e maungon dvingdam lam wo zui dut shoq ga. Zuppong ma dai ri,“14da 5zan son⁃ hen mu”zui e lo u, maugom sutgan pong shingra zuiring qo ma e midung gangve gi, sutgan muzo lazvang wo sai zui dvoq shoq, sut musik sai cheq zui lam lo, zuimu loqtang dam gewang zhe wo lvoq myvang shoq;Ming⁃ mau zui zhvam shit zhowo、yvumsing piga wuiloq gvut zhvamshit zhowo Sakung mau zuisai loqzo gewang wo lvoq myvang shoq; Cangpun zhvoi、mili zhvoi、myuqkau zhvoi、 yvummau zhvoi、bumyung langjeng、byu myit shop wo dut shoq; Mingzo danzo zoluq wam⁃ bying wutluq caugum, shiwa ajvu mu zhe wo zui ngap, mingbyu e igvun zoshuq zhe wo dvoq lo shoq; Myuqkau eq yvummau isam sik wo lvoq toq shit, myuqkau sik zuisai lawan, yvummau zhe ringdvoq shoq; Pong shingra zhe wo gon lazhang ge, mauyam gon lazhang ge mu, amyvu cangzhup mingbyu nyiyap qo amaq wo kam dvo shoq ga. Zuppong ma dai⁃ toq ri, 2021zan gi“14da 5zan sonhen mu”hi wang lo e zan ngvut le, Sakung mau ma sut⁃ gan muzo lagvam wo zuidvoq ra aqak zanwut ngvut le. Gunzhvung sutgan muzo zuppong la⁃ zhvum lago yvang chang mvoq zui ra le. Ming dang wapdoq 10cik 11da zuppong eq Ming dang wapdoq sutgan muzo zuppong mai pyai dvo qo ri sho lui, wum bo obo yvang mauyam zung ge, zvutmun nowum lvomdvang mizhan wo zan ong shoq; Myung muqjvup qut byvam mu wo zui ong lui, yvummau wo ringdvoq shoq; Sut muzo loqzui apyun za sai zui ge, wumbo obo sutgan mu chom wo zuidvoq shoq; Mingzo danzo e zhamzhau qo ri wumbo obo chom piran byi mu, mingzo danzo myitngon lumwo bo e su wo ga shoq; Cangpun mi⁃ li zuisai mu ri loqwang ma gvat mu, myuqkau eq yvummau zhezhvoi zhengon wo dut shoq gvut ra dut le ga. Zuppong ma sai daiqang jvo gvo ri, mau⁃ gom zvangkang Dang pung mai wunwo lago wun ge lui mukang mumo lago chom zui ge ra dut le ga. Wakau tumkau nvikbo qintai mu ma dvira tan mai chang ra dut le ga. Zvang⁃ kang zvangmo Dangpung mai dvira tantan chang mu, mvoqshit mu、nowu noya qo、zoze chize gon ge qo、myung qo tuqbang girum qo、 mili hung ge mu qo bve ma angvut azhoq gvut qo zhep ge ra dut le. Loqzui apyun shigut shizhaq mu gewang eq ongshi myomyo zuitoq ri, Dang cuq lo e zandu shozan loquq buinyi ma zhvunghuq byi shang. Zuppong ma shui daicong gvo ri, maugom ma Dangyen ganbu eq amyvu cangzhup mingbyu banshoq bang, Xi Jinpyin nvikbo ri zhvung gvut dvo e Dang zhvung wapdoq ma myit chom hui hui gvut lui, Ming dang wapdoq mai shuion dvo ao ma, bvunwang advo myvi, wunwo mizving ge, wumzhup ozhup sai shigut shizhaq e lo mu, pong shingra qomo so mu zhezhvoi zhengon e Sakung mau wo zui dut shoq chom shigut shang ga! Puqbang Langdving Mulat Kongno (Xilong lazhang su Mulat eq Kongno) Zuppong ma shui daicong gvo ri, maugom ma Dangyen ganbu eq amyvu cangzhup ming⁃ byu banshoq bang, Xi Jinpyin nvikbo ri zhvung gvut dvo e Dangzhvung wapdoq ma myit chom hui gvut lui, Mingdang wapdoq mai shuion dvo ao ma, bvunwang advo myvi, wunwo mizving ge, wumzhup ozhup sai shigut shizhaq e lo, pong shingra qomo so mu zhezhvoi zhengon e Sakung mau wo zui dut shoq chom shigut shang ga!

         Xilong lazhang su: Mulat eq Kongno