Gungqinton gunzhvung wap mai Mangshi byvatsik ringjing zuizhvam wap ma lo zhepwu agvo

共青团中央调研芒市新时代文明实践中心工作

时间:2020-12-28 10:24:36

  Lvomo 12qap 16nyi mai 17nyi zhe, Gungqinton gunzhvung wapdoq shuji wap anum muwun shuji, mingdan gom sakram mu wun wapdoq nvikbo Wang Hungyen gi zhepwu pung shui lui, Mangshi byvatsik ringjing mu zui zhvam wap eq Gungqinton mu zo zui e qo lo kat zhepwu wu agvo. Mau Dang wapdoq mudve zau Hu Xauchin, Mau Dang wapdoq kojvo rung mudve zau, mau ringjing muban wap zhuren Yang Yenfui, Gungqinton Sakung mau Dang wapdoq shuji Hufa, Mangshi myuq Dang wapdoq shuji Mau Xau, Mangshi myuq Dang wapdoq mudve zau, myuq upzau gungtai gvut ra su Xeq Jinxang bve bichang lving agvo.

  Samlik pung bang gi Mangshi Wuchalu mauwa Wandan Myindeq dviqzvang zhong, Manbum dviqzvang zhong eq Wandan wasik ma zhe lo gvimu, zhongkau kingkum mu zuisai qo eq Wandan wasik wa bang myung muqjvup qut byvam mu zui e qo bve jo wu agvo. zhepwu pung bang ga zhiwo ma ri lo kat zhepwu agvo, haumai samlik pung bang gi Mangshi byvatsik ringjing muzui zhvam wap zuisai qo ma zhvungzhvuq qeon byi dvo bigvo.