Dang tang chang Yvumyo gvut ge

坚定不移跟党走 守望相助建家园(图片新闻)

时间:2020-11-23 09:10:24

  Mau wapdoq shuji、Mingmau mingdan midung muzo zui zhvamshit zhiwo Dang gungwui hui、Gonwui hui zhuren Zhaugang gi Dang zhibu mu coqzui zhiwo——Mangshi Zhipang myuqwa Hobyven zhai wapung Yinpan wa ma zhe lo lui, amyvu cangzhup ganbu mingbyu wui ri Dang e 19cik 5da zuppong lazhvum lo shitjvo e mai, Dang paqzhvi ri lo mvoqshit be.