Datbung lusik 2 kat

图片新闻两条

时间:2020-11-13 11:12:45

  2020zan lvomo 11qap 8nyi ma, Mangshi myuq Zhipang myuqwa Hobyven zhai wapung Dapwing wa ma, sanseng zhvoiyung yvummau wa wo dut shoq ga, ozvang muzui tuqbang pung zau Zhang Chunhai gi wa nvikbo wui eq Dangyen bve ri lo shui zui shigut nyi ra.

  Wakau qoyam bve ma tungpyu shatang jvap bve hai lajvap age leq lo shoq shui gvuibyvam shumsan zhvoi lui, toqzvang Dang asuya mai ri qeon dangkun byi begvo ngvut ra.

  Xi jiro gi yvummau ma, myung muqjvup qo, mingyam zvutwum ana no lvom qo, yvummau mingbyu wui sanseng zhvoiyung yvummau wo dut ra qo, Zhunggo mingdan namdat 7cik byudu gva mizving qo, xi myizhung gi ka qo ri tang a jo ra qo, loqwang eq yvang shuizui ging nyi agvo ngvut ra. Nganvung Sakung mau ma nyidvo Wunbvong nvikdvang wui banshoq bang toqzvang Dang asuya eq loqcoq gingging gvut lui, nganvung yvummau sanseng zhvoiyung qo shigut shizhaq zhi e lo shang.

  (Lusik gvadem su: Lapai Dvom)

  Lvomo 11qap 2nyi mai 6nyi zhe, Mingmau myuq ipyo ten byu mugon wap mai ipyo ten e zoshang wui ri gungdu dun byi zhimu mvoqbvan pung pong agvo. Mauwa myuqwa kangmo, nungchang ma e ipyo ten byu eq ipyo ten bang e yvumbyu 20yuq mvoqbvan pung ma le lom agvo. Lo mvoqbyi e sira gi Kunmyin Wufa Hauchin rungmu zui mvoqbvan zhong ma e Zhu sira ngvut ra. Dvatbung xigi sira ipyo ten byu ri wangzan gungdun dun byi mvoqshit nyi ra. (Lusik gvadem su Muiho Mulat)