Bum langkung ma ho dvo e “ngun ho shi”

种在山沟里的“致富果”

时间:2020-11-13 11:08:51

  Lenho ginwang Hoxi xang Gong- pyin wa ma mingbyu wui gi, bum ri lum mu zuizo zuishuq nyi bang ngvut le, yvangmoq gi gedik e cangpun mili ri lum lui, wuihong wo lang zhe e sikyo ma、guq awo hozo lo yotung bva ma eq bumzhvun bum langkung ka ma caugo 1300mu myit wo ho qo dvo agvo, haumu du gi adviq za caugo hau wabyu wui e “ngun ho shi”wo dut be.

  “Ngo caugo ho e 20~30zan bo be, gokun yvum ma zo ra shuq ra awo zhang, caugo pyoq chung mu gai ma e ung zhang, yvumkau igvun layoq dum wo lailai wo gvut e.Gokun caugo ho ri gi lawo ma lason son zo za ho e ngvut le, dum laqo gi caugo ho ra paqzhvi ase mu lui caugo myo awo yu, lacung lazan ho ri ngun ri kimyvo awo ungtoq.Akui myo pyang wabyu wui gi caugo lalong long mo yvang ho be, caugo ung ra gaizhang ri zhoq mu gokun toq ngun zhaq wo ho abe.”ga myung muqjvup wo qut byvam be jendang lika yvum Shen Qinzhu dai izhang, yvangmoq yvum bang ho dvo e caugo yo ma gibu imyit eq caugo lazhang zhang mo e pyoq nyi ra.Shen Qinzhu yvum bang gi caugo ho mu yvum igvun wo lo ngon lo su ngvut le, yvangmoq yvum bang wasik ma zhe jo lo e mai ri caugo yvang lago lo hozo agvo, akui yvang mu ajin zhang gi yvum ma yvangshu shui mu nyi, yvangzo yvang dumo gi myuqkau ma mu kat hozui lui layvum bang nguingui ngonngon igvun zhaq wo ngon bigvo.

  Zance caugo hozo e mizho, Shen Qinzhu gi caugo ho ra logidat paqzhvi ri zhaq se be, yvang akui ho dvo e caugo yo gi 130mu myit bo ra, lazan ri caugo mai wo yuwang lo e ngun ri 6~7mun koi zhe ra.Gongpyin wa ma, Shen Qinzhu su caugo ho mu yvum igvun wo dvoq lo e wabyu ri zhaq myo ri ga.

  “Caugo gi bau abau, byu zo ri re gewang zhaq bo zhung ngvut ra, akui zhe dum ung ngon, o byu ri myo, minu dum dang, lada ho dvo ri 20zan gvo yvang wo shuzo nyi le, lailui caugo ho e maumyi ri aqin, kisu ma ri wo yuq ra.”ga Gongpyin wa ma jendang lika yvumbyu Xi Gongchu ri caugo ho mu yvum igvun ngon lo su dut lui gibu dang dai ra.Xi Gongchu yvum bang gi byudu 4yuq bo agvo, yvangzo myiwe zo 2yuq gi zhongdoq nyi ashi, gokun gi yvum igvun zhaq wuiyak gvo e ngvut le.2012zan mai, yvangmoq yvum bang gi caugo bi dat ho bigvo, 2016zan zhe zhang yvangmoq yvum bang ho e caugo yo gi 60mu myit bo be, 2020zan zhe zhang caugo yo banshoq caugo zui be mu, lamu ma wo yu e caugo gi 300~500jin bo ra, lazan ri wo yu e caugo gi 6000jin myit bo ri ga.Haumu akui Xi Gongchu yvum bang gi zoshuq hai amyit myo ra lo, zoshang zhongdoq pau ri wo be ga.

  Bum ri lum lui zangzo, wui ri lum lui wuishuq. Hoxi xang ma mingbyu wui gi, myinoq zvege ri lum lui caugo hozo mu yvum igvun ngon lo bigvo ngvut ra. Akui, Hoxi xang ma wo ho qo dvo e caugo gi 2800mu myit bo ra, lamu ma caugo 300jin gvo wo yu ra,xanggom ma wo yu e caugo gi 375dun bo ra, lazan ma caugo mai wo yu wang lo e ngun gi 150mun myit bo ra.