Qanglu sik

简讯

时间:2020-10-23 09:06:37 来源:德宏团结报载瓦文版

  Lvomo 10 qap 20nyi ri, je gvut mu gon pung, je gvut wu bang ri chang gon wap, Gunzhvung jewap upkang mu gon rung mai mingdan gom je ri wunwaq, je gvut byu nyi yvum bang ri lago zhe wo gvut ge bang ri qeon mying myving e zuppong pong agvo. Zuppong ma, Mangshi bang mingdan gom je ri wunwaq, je gvut byu nyi yvum bang ri lago zhe wo gvut ge myuq ga e arong mying wo bigvo. Lungchon ginwang Zhanghong myuqwa La-mung wapung wasik 5dum bang gi, mingdan ri zhvit ngui, je ri wunwaq mu zhe wo wa zui ge e rungwap ga e arong mying wo bigvo.

  (Mau je gvut wu bang ri chang gon wap)