Xi Jinpyin“Byumyu myithui”dangjing

习近平“民族团结”金句01

时间:2020-10-23 09:04:02 来源:德宏团结报载瓦文版

  Dang asuya mai tuqbang girum mu pong zui qo aqak gvut le, byudu shau e amyvu eq byumyvu nyi e zhiwo ringzhat qo zhe aqak zhaq gvut le, yvummau mingbyu wui ri zhe girum tuqbang ra ngvut le.Yvummau mingbyu wui ri yvumsing hi yvumsing shigut dvoq lo myitwun lui, ringzhat qo lago ho ge dvo e mai, myungko wo liklai byvam ra midvu wumgvat shigut shizhaq shang ga.Xigi 2013zan lvomo 2qap 3nyi ri, Xi Jinpyin zungshuji Gvansu ming Dinxi myuq Wuiyen ginwang Yen-guqdvui wa eq Ningxaq Hui amyvu yvumsing upkang mau Dungxang amyvu yvumsing upkang ginwang Bulenggu wa ma lo zhepwu e kun dai e dang ngvut le.