Gunzhvung lusik

央视新闻

时间:2020-10-23 08:57:22 来源:德宏团结报载瓦文版

  Zhunggo mingbyu Zhiyenjin bve Kangmui yenchau mizhan bi zan e zandu 70zan zhe lo u ma,Zhunggung Gunzhvung zungshuji、Mingdan zhvung zui zau、Gunzhvung jewap gon zau Xi Jinpyin 19nyi ri Zhunggo mingbyu bvunlai jemu zecau zemyi zhishup wap mi e mu,“Zhunggo mingbyu zhiyenjin je bve Kangmui yenchau mizhan e bi zan e bve ri mizving gvun qo dvap toq shit dvo gvo bve e kat wu ra”.

  Li Keqqang、Li Zhanshu、Wangyang、Wang Hu-ning、Zhau Leji、Hanzhin、Wang Qishan bve ri bikat wu lving a gvo.

  Myintang nali 3qing 5 minit ma,Xi Jin pyin bve Dang eq mingdan suwun wui Zhung- go mingbyu mingbyu bvunlai jemu zecau zemyi zhishup wap mi zhe e mu,dvap toq shit zhang mi dvap toq shit dvo gvo alvo kat wu wang lo bigvo. Zhiyenjin bve loq mai gva e mizhan zan wum cong mikon laigva qap,Sunggufung mizhan zan tui lvum qo ri soi toq shit dvo yuqfa lvo,Luzhan changjinhu ri dai e alvo、Shanggvanling bve mi sui tum ding shoq mizhan zan lvum lo bve ri soi dvo alvo,gvang jo myoq byuq ra ri a juq e sire Hong Jigvong gvangjo zhang mi myang bvau yu e Bau po-tung jop,wo zan qo yu myium laknak, mingdan kau mi mizhan zan dvoq so ra hi mi shui pulu e dvatbung,Chauxen mizhan dvo-no mike laigva gva lvum zhang mi chung e laigva gva ze,Chauxen mingbyu wui zhiyenjin bve ri kilum de gvat kun gam byi gvun gvo zhvunghuq ze,Kangmui yenchau sire mying dvok dvong dvo gu e myoqzham long bve……myo dik e mvomyi muize、 qangqang e zhipan laigva、a sik qeqe dvaptoq shit dvo gvo bve eq gi Xi Jinpyin bve suwun wui e myoqzhi ri wo nven zing dik be,yvangmoq a u u sailvik yap gvatgvat mu yvang lago go katwu agvo,dai beng jvo su dai jvo ri lago go jo yu agvo,dum ngvut zhang myinau bve ri lago myijo yu agvo.

  Xi Jinpyin zvang dai ri,70 zan hi ma,ding ngon qo ri wo migum ra midvu eq ming zhvin bang ri dvu puq ra midvu,Zhunggo Dang eq asuya mai Kangmui yenchau mizhan bi zan、mingdan ri migum e paqzhvi doqdan toq gvat e ngvut le,Zhunggo mingbyu zhiyenjin sire bve dingman wunmong myvangmyvang dvushap mu,Chauxen mingbyu jepung bang bve eq laha gvang jo myoqbyuq ra a juq lashoq sui- tum mizhan zan lvum lo mu sheq Knagmui yenchau mizhan xi lawo zan ong ngvut le,ming- gvan dingman rapra ra midvu eq byu dut midut nyi ngon dvoq lo ra midvu ri wum-o zhaq wo gvat toq lo be. Kangmui yenchau mizhan xi wo zan ong e gi, dingman wo zan ong、rapra wo zan ong、mingbyu ong ngvut le. Kangmui yenchau mizhan bi zan ong e shigut imyit eq gi Zhunggo mingbyu wui eq Zhunghua byumyvu zo wui ri wuiyak tungpyi lai myit wum wo lvoq zuq mai lailui, mingzhvin bang ri zan ung ra myitwum ri wo lvoq zuq be. Zhunggo mingbyu zhiyenjin bve e sire muko eq bvunlai imyit wum gvat kojvo mvoqyu lvum lo ra dut ra,Dang mvomyi、Zhunggo sik mvomyi、kuqlai ponglam lo mvomyi、pongshing ra misa zuiring mvomyi bve lago mvoq ge mu,Dangpung gom bang jepung gom bang eq mingdan gom ma amyvu kang mo mingbyu wui banshoq bang ri myithui rapra zi gvut Dang gunzhvung mi zhvat shui qom mu,bvunwang wo mu lago mizving dvo,wo ong shoq ngvu e imyit bo ging nyi,gisat lvum imyit chom bo jo lo,gisat lvum paqzhvi sai mvoq lvuq yu lui,ngon ding shinggan wo zhe dveng、byvatsik Zhunggo zongsam bo e pongshing ra misa wo shigut zhe、Zhunggo myit dvo mi wo zhe gvung dvoq lo ga qo mi wo zhe ra midvu agvat aqo shigut shizhaq ma,ming- gvan dingngon、byu dut midut ra wo chom nyi ngon ra midvu wum-o chom gvat toq shang ga.

  Dvap toq shit zhang mi gi mingdan zhvit imyit eq bvunlai sire bve imyit ri dang wang gvut dvo lui, Zhunggo Gungchan dang、 Zhunggo mingbyu wui eq Zhunggo mingbyu bve ri myo wu zhang gvut dvo agvo,mizhan zan lvum lo qo bve myo dvap toq shit kau maiKangmui yenchau mizhan wo zan ong lo e kikkam dik e lazhvum eq mvomyi mi wum-o wo gvat toq lo bve dvap toq shit bum agvo. Xi dam dvap toq shit gvo dvatbung gi 540 qap、mui ze gi 1900lvum bo ra,hau mai lai lui datwup bve ri zhaq gvat toq shit agvo. Dvap toq shit dvo gvo alvo xi bve mai diqa paqzhvi doqdan chung lo、gvodik dik e mvomyi mu toq wu、 diqa mizhan zan lvum、diqa byu sire toq lo bve ri zhaq dai san bum agvo,dum ngvut zhang upkang qo、sutgan ho lvum qo、go mingdan byin coq qo bve mi shigut lai lo qo bve ri zhaq dvap toq shit dvo agvo,Zhunggo Gungchan dang mai Kangmui yenchau mizhan zan qo mi wo se yu e mulik zhilik bve ri kum kum dai san jvo bum agvo,diqa gi zhi yenjin sire jezau jezo bve gvunggat byugoi bve ri a juq a jvum e imyit eq gvunggat byugoi bve ri wo zan ung qo bve dvap toq shit bum e mai lailui mingdan gom ma amyvu kang mo mingbyu wui byugoi bve eq rup gvatlvum、imyit lakat zi gvut minggdan ri zhvitdap nyi qo bve ri dvap toq shit bum agvo, alvo xi bve mai Zhunghua byumyvu zo bve ki myvo byugoi bve ri re a juq byi、dingman rapra qo ri migum nyi myitwum zuq nyi bve ri zhaq dvap toq shit bum agvo.

  (Puqsu Doqshi Labau)