Datbung lusik 3kat

图片新闻3条

时间:2020-10-16 10:15:35

  Sakung mau gom ma maujvo hingpyang 503.8deng bo le. 9qap 12nyi ri, Mingmau ma zvutno wum wanglo mai, Sakung mau maujvo mugon wap mai zhin abyit yvang gung-an、wazung sakram zo bve ri wum o shui gvat e lo mu, mau jvo lvingquq zvutno wum dap gu byu laiwang lo ra midvu, abyvam byvam zhaq shui lvom nyi agvo.

  lvomo 10qap 7-8nyi ri, Sakung zhiqnyeq zhong ma 2020zan le zhongzo sik bve tungmai langmai yanzing lo mu, zhongkum sik ma ra zing wang bum lo bigvo.

  lvommo 9qap 22nyi gi Zhonggo mingbyu wui e huwa nuqpyi shuzving bvoi nyi ngvutle, Mangshi myuq Zhipang bva ma Mung Aihui yvang zvo dvo e 62mu bau-qi eq 300mu gom mai rem toq lo e bauzun, zance myit rem lailo ri sanghi lazan zhe wo pik ongtoq dvo be.