Kizan le goqqin zhngqu bvoi u maugom ma qo lai modo haimu atoq e wo lailo be

国庆中秋假期全州道路交通安全有序

时间:2020-10-16 10:06:36

  Yvumsing wap lusik Kizan le goqqin、zhongqu bvoi wang u, Sakung mau gong-an qomu gon wap mai mau gom ginwang zhiwo kangmo qolai modo bve ri gonzui wum o shuigvat jo lo gvo mizho, Sakung maugom ma hai shutshai mu ri atoq e bvoimo 2lvum wo wang ngon lailo be.

  Bvoi wang dvo u ma, maugom gong-an qo gon rungwap mai, anum mu toq zhang、qogoi qozhvap ka gonzui ge mai lai mu, toq mai dvotdvo toq gvon lawan、byu zungmyo、i shuq gu modo gvon、yvup aji e lummoi gu modo gvon su、qolat ma hai zhang zhiwo ri awu e modo lon shap shap su, haumai zai dummu le gi, ze lang myo e modo bve ri qomzhep ge e lo gvo mai, nganvung Sakung mau kau ma wang lo e jo doq modo bve ri, zvutno wum lvomzhep qo dveng zhin abyin zuige lo gvimu, gozan le toq ajvu zhaq wo zui ong bigvo.

  Bvoi wang u ma, Maugom qolai zhang ma zhin abyit zang lvom nyi e zhiwo 77wo cuq dvo、zvutno wum lvom zhep wu zhiwo 21wo cuq dvo; haumu, qolat ma modo lago agvon e jvalaq jvana gvut gvon bang ri laling da lvom zang chup yu byu 11712dam; wuixin mai modo qo lvom mu zuige qo zang shit toq e 51kat; wuixin gungzhung hau mai qolat ma toq e amu zangshit byvo e 20kat. haumai loq pyo zhvinvan ma don xin gvut byi eq modo gvon bang ri lvom zang zhau byi e shitjvo laigva qap 9mun qap yang bo bigvo.