LAYVUM YVUM MAI WANG LUI NO GAM PAQZHI DAIJVO LVING AGVO

五岔路石板村入户宣传抗疫措施

时间:2020-10-16 10:01:30 来源:德宏团结报载瓦文版

  Wap ma lusik Mangshi Wuchalu mauwa Shiban wa pung bang imyit lakat za gvut mu lui eq xidam le zvut mun no ri ka dong migum ge ra qo zhaq wo zui ge nyi agvo.

  2020zan lvomo 10qap 12nyi nap ri Shiban wa pung bang gi 2020zan laqap mai adat woi byuq gvut mu, nyi myin amu yvup myin amu gvut zhoq nyi e zvut mun no xi ri layvum yvum mai kat wang daijvo lving agvo.

  Laqo: Akui u gi ming gom mi yvang zvut mun no xi ri ka dong gam ge ra ga e laigva zhoq e eq lazhung za nganvung a-o ma nyi bang toq mai byi gvat e rung laigva ri chang shang ga shui kat daijvo lving agvo.

  Iqo: Mauwe byinchang zhe lo zhang sanghi mi yvang yvumsing e wa nvikbo ri daijvo, wa nvikbo mai gi hau zhiwo gon dvo su ri daijvo, hau zhiwo gon dvo su mai gi datbyvung mai gon zui nyi su ri daijvo, datbyvung mai gon zui nyi su gi toq qo shit jvo ra dut le ga.

  Sumqo: Yvumsing muzo xilvum ma bilom dvo mu, xi nving nga muzo angvut, ngo abo gvilvang yvangmoq wo zui le ga myit mu, gauwa ilam ma lam wun byu pung ma eq kat nyi wun gvun mu, mu lvoq toq zhang xidam le yui no yvumsing bau yvang dvu wun byvam ra le ga, dik mu dai ri ajo su gi tong lung ra dut le ga.

  Myiqo: Dik mu yvang miyu ma gauwa byinchang le lo hai mu zhang advo amyvi myi ra dut le gi nang ka mai lo e ? Xi jiro ka mau shut lvum lo wu e, gaming bang eq azang zum wu luq ?ngvu myi ra dut le ga.

  Ngoqo: Yvumsing a myang wu shi bang ase gu bang eq dang nyo lvum zhang lalam mai lalam qam gvo jvo lvum ra dut le ga shui kat daijvo lving agvo.(lusik gva dem su:Numdoq Nongbung )