Mau Gvung-an rung mai ozvang Dangpung shuji eq Dang muzui ganbu mvoqbvan pung pong agvo

州公安局举办基层党组织书记和党务干部培训

时间:2020-09-11 15:20:06 来源:德宏团结报载瓦文

  Lvomo 9qap 5nyi mai 6nyi zhe, Mau Gvung-an rung mai mvoq bvan pung pong lui, ozvang Dangpung shuji eq Dang muzui ganbu bve ri Dang muzui paqzhvi shui mvoqbvan agvo.Xida shui mvoq gvo e paqzhi gi Xi Jinpyin Dang muzui qo mi dai e midung dang, 《Zhunggo Gungchandang zhibu muzo zhvumkat》, “Sanhui yiko”eq Zuzhi shenho zuppong kisu gvut pongge ra paqzhvi, loqpyo zhvinan mai Dang mu zui ge ra paqzhvi bve ngvut ra, Ming Dangzhong eq Mau Dangzhong ma e sira 4yuq gi paqzhvi le daisan jvo agvo.

  Mau up mudve zau, Mau Gvung-an rung rung-up Dangpung shuji, rung-up Li Kangpyin ponghi zuppong ma dai ri, ozvang Dangpung shuji eq Dang muzui ganbu mvoqbvan pung bilom bang gi amu zuige myit wun, yvumsing muzui ge myit wun, mingman paqzhvi eq Dang muzui paqzhvi mvoqge mu, shingra muzui qo mi wum-o chom gvattoq nyi, ozvang Dangpung ma e gewang chom gvat toq nyi shang ga.

  Mau Gvung-an rung ma e Dang zhibu shuji、wuiyen、Dang muzui ganbu bve 145yuq mvoqbvan pung bilom agvo.Ginwang myuq Gvung-an rung kangmo eq Paichuso ma Dangpung shuji、 Dang muzui bang gi datwup mai zuppong sam lvom chom pong wu agvo. (Puqsu Muiho Mugvai Zhepwu su Pauyam Lazhoi)