Lengho bang waqzvo sutmu mai myung qut hui lo bigvo

“龙头企业+村集体经济+合作社”领跑梁河产业扶贫

时间:2020-12-25 09:15:45

  Waq xizhum gi miyu le waq eq aqum, yvangmoq gi gaugau lumlum za yvum ma lung、bumzhvap wuitoq izhvam shuq、aqing dvot dvo mu gungdu zhepgon nyi e mai, nyikang mo gungbyvan bo byvan e waq ngvut agvo.

  2018zan, myung qo tuqbang girum muzui zhang ma wum-o gvat toq nau su Lin Chunfa gi, yvang e Lenju howa muzo zuiring seng bang Shanghai myuq gvang mo mai Lengho Jubau Achang amyvu mauwa Ma anshan ma tot lo mu, Lengho ginwang asuya wapdoq bang eq 《Lengho ginwang cangpun gaungvui chom nyvi ra byinding laigva》gva- lvum dvo gvo mai, Lengho Lenju howa muzo zuiring seng gaungvui zvo zhang wo sai dvo gvimu, Lengho mingbyu wui myung muqjvup qut hui byvam ra qomo lakat cheq tong dvo byi bigvo.

 

  Lin Chunfa gi xi zhowo bumbva mausoq myiman ri sho, mingbyu wui gi waq yishi zvoman jo lo bang dum myo mu, waq zvo ri zhaq tuk ra dut ra ga myit e mai, ngun 1800mun koi yu toq lui Lengho ma Lenju howa muzo zuiring seng lo cuq dvo lui, ngun 8500mun koi eq Ma anshan ma maumyi 386mu e gaungvui nyvi zhang sai dvo be, xigi“Shui gvut hi e sutzum mu +tumwa sutgan mu +tumwa bvong zui ”gvut e myung qo tuqbang girum mu lanong za bvongzui zong mai gvut dvo agvo.

  Myiwa chi azvo e waq wo zvo toq lo zhang kashut ung byi ra dvi? Lin Chunfa Cinpu eq Lengho joro ma e lo din go dvo lui, Shanghai Cinpu zhowo gaizhang ma ung ra qo wo pye dvo byi be.

 

 

 

  Waqzvo mu xikat gi tumwa 16wa bang bvong mu, seng mai lazan wo ho wang gvo e ngun 6000mun koi myit, yomu mingbyu lazan wo ho wang e ngun 4000mun koi myit, wuiyak yvumlvum 310yvum myit, myungbyu 1050yuq myit ri myung muqjvup wo shui qut hui byvam bigvo, hi ri zhaq myung gu e mauwa zhaq nyingon yapkap bum bigvo. 2020zan lvomo 10qap ma, mukat ajvu gewang gvo lui, Lengho Jubau howa muzo zuiring seng bang Yinnan ming mai pong shingra ma myung qo tuqbang girum mu zhe wo zui ge e qe-on arong mying myving byi bigvo. (Puqsu Mulat)