Wui lvoqjvoi ra lvomdang dvira

水污染防治法

时间:2020-12-25 09:14:28

 31、 Nambvat 49kat Kadu ka gaungvui nyvi lvam yan bum e zhowo bo ginwang、mauwa zvang mingbyu asuya bang gaungvui qi-i layvum yvum mai kat shumzving nvang、pun bvup bvup chung nvang qom shui gvut ra dut le ga misat dvo be.

 32、 Nambvat 51kat Yotung ma gvat e wui jeng pyang seng-ang e wuijeng gan ma ang ra dut le,myvizve、myite wui eq howa yo age lvoq lvu nvang.

 Yotung wui gvat hongqo ma zhakmu wui angvut zhang chirung ma e jvoigot wui age shoq hang, myuqkau jvoigot wui eq abvup chung wu gu e gaungvui qi-i wing、yomu ze byvok chi wing arvang yotung wui hongqo ma shoq gvat zhang,wuiyoq o ma e yotung eq yotung wui she gvat e hongqo alvoq lvu byi gvut zhe ra dut le ga misat dvo be.

 33、 Nambvat 52kat Zhungfa mingbyu muhum mingdan wuilang kau qo dowang lo e minggvan wuilvai lai qo ma, lvaikau ma chung wu gu e wui pik shoq rangvut zhang,wui zhinzhvoi ze angvut zhang lazhung za jeng shoq wo zhinzhvoi e godvu ze chung lui,lvaikau ma chung wu gu wui hi zhinzhvoi byvam mai lage pik shoq le. Azhinzhvoi wu gu e wuilvai wui age pik shoq gvat ga misat dvo be.

 34、Nambvat 54kat Qokum、gukan、ze- dvoq zeqo zhang eq wuilvai sai zhang zhoq e zhowo myuq、ginwang zvang mingbyu asuya mai wuilvai ma e jvoigot ze、lvulva ze bve qom yu zving、qom lang tot gvut mu eq qom zebyvam mu shui gvedvu zui ra dut le ga mi- sat dvo be.

 35、Nambvat 55kat Wuilvai eq seng-ang e wuimu zui rungwap bang wui lvoq lvu ra dut e mu zuisai ri,seng-ang e dvira tungzam eq lagve gan ma chang lui,ajvu bo e zuisai yung yu chung le gvut,wui alvoq lvu ra su lvomdvang ge ra dut le. Wuimu gonkang rung eq ngozo zhvupmyvi mu gonzui rung bang gi wuilvai eq seng-ang e wuimu zui bang ri zung gon wum-o sai gvat ra dut le.

 Wuilvai eq wuilvai shichang ma wuilang lvoq lvu ra dut e awing ze dvedvoq qo lvum zhang,zuisai yung misat toq dvo mai,wuilang alvoq lvu ra su gvut dvedvoq qo lvum nvang, wuilang lvoq lvu ra lvomdvang yung yu ge gvut,wuimu gonkang rung mai dong byi shoq shitjvo ra dut le.

 Do gunzhve pyoq yung mai wuilvai cau age byi pyoqqop ga misat dvo be.

 36、Nambvat 62kat Ginwang zvang atoq mingbyu asuya mili migum rungwap bang bve ri shui pung mu,kamshuq wuimun migum dvo zhang、myite wui du shuq wuimun ma wui bo le byi zhang、wui lvai byi rungwap xibve awui ayam ma e mili zongko eq wui lvoq lvu nvo dut qo zhepdvu lvum wu mai,wui zang lvoq lvu nvo dut e bvunwang qin zhep seng byvam,wui eq seng e juqwam mu qi yung ri yu toq dvo gvut ra dut le .

 Wuimun lvoq lvu lui kamshuq wui lvai byi qo zang langjvo ra dut zhang gi,mili migum mugon rung mai seng-ang e sutho zhimu rung eq godvu ze sai ung bang ri jvoigot wui bve abyi pik shoq gvut no byvam nvang mai,kamshuq wui lvai byi rung eq wui lvai byi mugon rung、noya mugon rung、wuimugon rungwap bve ma shitjvo; go upkang mau bang eq bvong dvo e ngvut zhang gi,seng-ang e zhowo mingbyu asuya ma ri shit- jvo ra dut le ga lai misat dvo be.

 37、Lakat gvat lvuq lui,nambvat 70kat gvut Wuimun lamun za mai wui lvai byi e myuqkau mingbyu asuya bang, wui alo zhang byam kamshuq ra wuimun angvut zhang chung ra hen e wuimun sai ge dvo ra dut le,wo gvut dut e zhowo ma gi wui lawo mai lawo qo ge zvam shuq e wuibyvung mo chom sai dvo ra dut le.

 Ginwang zvang atoq mingbyu asuya mai yomu zui mau ma kamshuq wuimun gege za gvut qom pyai sai dvo byi ra dut le,wo gvut dut e zhowo ma ngvut ri myuqkau ma tuq byi e wuicho sai zvam coq angvut zhang wajvo kap、mauwa kap e langbau qom zvam dvap byi lui,tuq byi wui ge zvam hang byi le ga misat dvo be. (5)

 (Puqsu Pauqi Mudvom Chumlut Muroi)