No yui e zvut no ri kadong gam ra?

 怎样预防慢阻肺?

时间:2020-12-22 15:49:07

  No yui zvut no midung gi yishi qung zvau zvau、anum qungjvoq myo、sidvi dvi、soq she wui、wangcau cau dat dut le.

  No xizhung kisu bang dap lui le lvu gazhang gi: Yishi nyva bvok bang angvut zhang nyvabvok byu eq laha myo nyi bang; Zvut ma zang zhiten e soq ze eq zang dvep myo bang, danggve myiduq ze、kong bvau zhang ma laisoq puilvup、mausoq laisoq lvulva ze eq yishi zang dvep myo bang; Dviq ashi kun mai yishi qung dat no bang; Anum qungzvau zvau、 qungqek qek、sidvi dvi、soq she wui bang; Hi gu ri zvut ma zhino zhep toq wu bang bve no bo lui le.

  Xizhung no gam ra yung gi:

  1. Nyva byvam ra le;

  2. Yvum kau sanseng mu lai ri rot ra le;

  3. Puilvau、myikau、 zhakrung bve ma alvu alva ze hai ri lago shung ge ra le;

  4. Gungdu sai byvan ge ra le, danggve: Qo so gvun、din gvun、taiji qon bat gvun、gongboq cau bve gvut gvun ri ge le;

  5. No gam chi tau lui soq she dong mai no shau wang nvang ra le, danggve: Cammyvi ali no gam chi、zvut no gam chi hai tau ri ge le.