Mangshi zvutmun nowum gamzui loqmu shuion pung mai zvutmun nowum zhepcho loqmu shui zuizhvam agvo

芒市开展区域性全员新冠核酸检测实战演练

时间:2020-11-27 09:28:01

  Lvomo 11qap 22nyi napjvo ri, Mangshi zvutmun nowum gamzui loqmu shuion pung mai Mangshi Munghon gaidau chenbeq sheqi Mangshi fayen、Yendving xauqi xi shira bve ma byudu banshoq bang ri, zvutmun nowum zhepcho ra loqmu shui zuizhvam agvo. Xida le loqmu zuizhvam kun bilom bang gi sanseng wangzan mugon rung, gung-an rung, datbyvung sutmu zui rung, myuqkau gaizhang zhepgon rung, mili migum rung, gaidau sheqi bve banban 20 yvum myit bo ra. Mau up mudve zau Yang Shizhong ri Mangshi zhiwo ma e nowum gam muzo shuion wap eq xauqi 2lvum ma katlving lui, nowum zhepcho loqmu xi kisu gvut pyaizui ge gvo qo katgon wu ra.

  Napjvo nali 8qing ma, nowum zhepcho loqmu xi xauqi 2 lvum ma zuizhvam wang lo bigvo. Nowum zhepcho muzui byu 20yuq gi 2pung zo gvut gam lui xauqi lalvum ma lapung wang e bigvo. Gva mizving bang e myang gvo ri, loqmu zui zhvam zhiwo ma gi loqpyo zhvinvan mai sauma gvut zhang, zhepcho ra langdvo zhang, loqmu henzui zhang, qungjvoq lvomyu zhang xibve 4wo gvut gamcuq dvo agvo. Haumai, muzui bang gi mingbyu wui ri azo ngam gvut yvang shui zhepcho lo nyi agvo.

  Xida le loqmu zuizhvam zhang ma zhe aqak le ngvutzhang, zhvinvan ma sheq “Sakung mau nogam”ga e laigva dap gu e nozhep ze myvu dum saitoq lo bigvo, mingbyu wui su ngvut ri zhvinvan ma xi gvat chung zhang, yvumsing gung ma zong banban bo gu e erwuima ga su wo be, hauzhang gi nowum zhepcho lo ngvut ri zhe lui, loqzo ri zhe nyang be ngvut ra. Dum laqo ngvutzhang chi sira bve ri erwuima xi ma wu eq zhang mingbyu wui yuqkang e zong wose yu be, hauzhang gi layuq za ri 2 da zang myicho ra zhang ri abo loq ngvut ra.

  Xida le loqmu zuizhvam gvo e nali 6qing gu ma, zang zhepcho e byudu gi 3484yuq zhe ra. Himai sonhen dvo e mugan ma ri wozhe be, dum laqo gi mau, myuq, mauwa xi 3zvang eq Mangshi ma rungwap kangmo mai loqmu coqzui ra qo ri zhe wo nyvang dvo, zhimu zui bang e muzui wum-o ri zhe wo lvoqmyvang bum be. (puq gva su Pauyam Lazhoi)