Yvumsing laigva mvoq se shang

欢迎大家进入学习载瓦文微信平台学习本民族语言文字

时间:2020-10-23 08:53:39

  Kungga paudvap dik e gumang nvik dvang auzo numnang wui, tung mai lang mai huizup zing dvo e sira zhongzo byinchang numnang wui! banshoq bang nguingon wangzan shang !

  Akui nganvung e amyvu laigva mvoq le zuizo zuishuq wuixin zhonggok ngogok wap ma, Sam、Myiwa、Mingsa、Yoyin xi amyvu zo bve ri Zaiwa laigva le bimvoq shigut nyi agvo, nganvung banshoq bang gibu gira imyit mai lvomdve kilvum yu be.

  Akui, yvangmoq Zaiwa mikon datkon lo be, Zaiwa mying ri datmu lo bigvo. Yvangmoq gamyvu zo lvang, Zaizo laigva le bi shigut nyi e wa, nganvung Zaizo amyvu wui banshoq bang haimu lui yvumsing myvuzo laigva ashigut ra lvu?

  Ngo gi nganvung myvuzo banshoq bang ri, yvumsing laigva yuqkang ra mvoq se shang ngvu nau ra. Akui, dvira ximyvo ge le ma wa, yvumsing laigva lago chom mvoq se yu shang, yvumsing laigva mvoq le gvut yvumsing tungking ri lago shirvong yu shang. Nganvung yvumsing e laigva wo mvoq se yu e mai, yvangmoq su gvut ga myvuzo e laigva ri dum ge bimvoq yu le.

  Nganvung laigva mvoqgok wap gokkang ma e zhongzo byinchang wui, banshoq bang shigut shang o, shigut shang! Nganvung shigut zhe zhang, lanyi ma gi gvunggat ongshi wo yu ra ngvut le. Zaiwa laigva mvoq nau e auzo byinchang numnang wui, xi zuizo zuishuq wuixin zhong wap ma ra wang lo gveq, wap ma laigva mvoq byi pau ri adung, laigva buk ri apau ayu e byi le, godvu Myiwa laigva ri Zaiwa mying laigva mai puqtoq e laigva buk ri byi ashi. Shigut e lo qo ma, yvumsing gung yvumsing lumzhing ra dut le, lumzhing eq zhvitdap gi gvodik e wum-o yvang be!

  (Sira Mituq Lawang、 Zangbau Bauqin)