Jvoshu yoq mausang yam ri myinye mu toq ra qo sidiq ge shang

秋季天气干燥需警惕火灾发生

时间:2020-10-23 08:50:14

  Jvoshu yoq zhe lo kun, maupong mausang lo mu, dat、soqmyi、myi hai achung zho zhang myinye mu zhaq toq lui le.

  Datze mai myinye mu toq ra qo ka-u ri gam ge ra le. Dat qing byit、dat de chung myo、dat coqzvum e age hai mu zhang, awui ayam mai myinye mu toq lui le; Yvum igvun kau ma dat myiqom、dat buimo、dat mai lvoq nyve ze、dat mai mebu lvoqnyvang ze、dat mai wui zhvoq ze hai chung ri, achung zho angvut zhang datze loqtang adam gu dut zhang, myi nye mu toq lui le. Haumu xima banshoq bang ri daibvun gvat nau le gi, myinye mu alvoq toq ra midvu, datqing eq datze shilvai shoq age chung myo, datze lago adut gu e achung gvut ra le.

Mau sang yam ri myi algo gam ge ra le

  Zuizo zuishuq qo ma myinye mu toq ra qo sidiq ra le. Jvoshu yoq wang lo zhang, mausoq lumlum nyenye za ga dvo ashi, yvumkau dong ma zang gaizo、myidat dvuq hai gvut mu dat ada da pong chung myo, kungyau ze bve de chung myo zhang, lazvui ason zhe zhang gi myinye mu toq lui dik le. Layuq yuq nyva bvok e kun, nyvamyi tang lago ri atau sat byvam e gvisut lan ka du lvung gvat mu so lo byuq hai mu zhang, myinye mu toq lui dik le. Layuq yuq gi nyva age bvok ga gva dvo zhiwo ma nyva kat bvok, yvuppyang ma leq dvo mu nyva bvok gvut lui myinye mu toq e ri zhaq bo wu be.

  Myisoq ze shun ra qo gam ge ra le. Byu lawam gi jamzan eq kihot kum hai dving dving myvi lui, muiqi soq、yefa qi soq shun hai mu zhang, amyit zhe mu lvang dat toq le. Haumu, xima sai daibvun nau le gi myisoq xibve banchung eq lago myvi ge ra le. Soq shun e myang eq soqmyvi zhang temmyvi dving, kihot lai pong hang ra le, xi-u gi myi lazvui lvang age nyau.

Bui dvoq zhang myi duq lui le

  Yo muzui mau ma tangbum zaikan bve lago dvo ra le. Yvumkau yvumwui yvumyam ma myi nye mu alvoq toq ra dong gam ge ra le. Yvumkau yvumbvan ma myiqing lonlang lang loncoq coq age gvut, howa zhak hai chung ri lago chepcho wu、lago sai ge、wo yu lo e howa dvo dvo zhang myiwang datwang eq jvanjvan gvut dvo ra le, howa zhakze dvodvo zhang ma zo- shang ri asup gvun nvang, gvobang nyva ri age bvok, myisat zeking kumshoq hen ge dvo ra le.

Myi sat wui zhang byu gvangjo damzang lui le

  Likdik myinye mu toq zhang kijuq kidan, myisat jeshit zhvinvan 119 ma hanhan bat jvo ra le. Myisat jeshit zhvinvan 119 lago mizving ge ra le. Jeshit e kun myinye zhiwo lago daiqang jvo ra le; Myi kama nye dvo e, myi kajvo nye dvo e lago daisan jvo ra le; Jeshit su e byu hu mying、zhvinvan lakmat eq nyi zhiwo lago daijvo ra le; Jeshit tang qogvang ma myisat modo ri e lang dvo e mai, myinye zhiwo shut shui so wang ra le; Myisat jeshit zhvinvan lonbat age bat, mvaushit su ri gi mira hun le. (Puqsu Mulat)