Jvoshu yoq ma awing yishi zhvoq shuq ri chisira ho ara

秋天一碗汤,不用医生帮!

时间:2020-09-25 10:43:17

  Wangzan paqzhvi zo xigi Yinnan ming mvanhaq chi mugon rung mai shitjvo dvo gvo ngvut le. Chisira bve daidvo yoq chang lui yvumsing gungdu wangzan qo lago son zhe zhang gi jvoshu yoq lai gvilvang hai awang nopyo ahui e wangzan za wo lai ra ngvut le.

  Jvoshu yoq gi guqzo muilvum hai ri woshu wang bum lo e yamyoq, laingam zo mutsan dvo e u ngvut le. Haumu xiyam ri yvumsing za adat son zhang gi gungdu ma nobau wangngon dik e yamyoq ri ngvut ra. Jvoshu yoq ma awing zhvoqshuq zhang ao ma dai dvo e 3wo ma wo bu le ga.

  1、zvut ma bu le

  Jvoshu yoq ma awing zhvoq shuq zhang zvut ma gewang bo le. Jvoshu yoq ma toq le no 80% gi qungdong mai wang lo e zhvat ngvut le ga, danggve zvautun tun no eq sidvi dvi no xibve zhe jvoshu yoq ma toq nau dik le, haumu nganvung su jvoshu yoq ma awing anum wo zhvoq shuq zhang gi zvut ma wo lvoq bvam nyi lui qungdong no atoq lui, nobau bve ri wo gam byvam ri ga .

  2、Zhinlvum ma wo bu le

  Jvoshu yoq ma awing shuq zhang zhinlvum ma gewang bo le. Jvoshu yoq ma gi zhinlvum no dat toq dik le, haumu xiyam ma awing myomyo woshuq zhang gi gvumbvai bve ma gewang bo lui nozo shau ri ga .

  3、Gvumbvai ma bu le

  Jvoshu yoq ma awing wo zhvoq shuq zhang gvumbvai ma gewang bo le. Jvoshu yoq ma gi ungkau nye nau dik le, ungkau nye zhang gi nvutpu hui le myoqzhi anyi ngon le、gungdu yo le dat dut le, xisi dut zhang gi gvumbvai bve age mu ngvut le, gvumbvai gi ge zhang gi lagungdu e wo ge le mu, gvumbvai ge ra ngvut ri gi awing yvang shuq ra dut le. Wangzan paqzhvi sira bve dai gvo ri, jvoshu yoq ma awing anum woshuq zhang gi chisira aho ra e za wo wangzan nyi le ga. Yishi ge zhvoq shuq e awing gi:

  (1) Myiwa mying mai yiner、hungzau、guji ga le zhung bvong zhvoq shuq ri ge le. Xisu awing shuq zhang gi soq、sui wo zhat lvuq yu le ga. Ximai lailui myiwa mying mai hu loqbu ga le angqi ne zo eq hungzau ga e miko shi ri zhvoq shuq zhang gi, nganung xiyam yoq ma ra le gungman ze ri wozhat lvuq lui nozo shau le ga.

  (2) Jvoshu yoq ma gi myoqzhi myungmyung wupwup ga nyiwui le, loqpyo zhinvan lumnyau nau bang myoqzhi zhe ten lui le, xisu dut zhang gi myiwa mying mai yiner ga e maujon pyu ri awing gvut zhvoq shuq zhang gi myoqzhi myung no e ge lui myoqzhi ri jeng lo le.(Puqsu Zunwa Nangbang)