Cauwu Fuzi ga e chi sidiq zo ra qo

德宏发布关于预防食用草乌附子等毒性中药材中毒的通告

时间:2020-09-25 10:41:47

  Sakung mau asuya zoshuq sidiq wap,Sakung mau gaizhang singgon wap mai byvotoq e cauwu、fuzi ga e mvanhaq chi zoshut zomui ra gamge shang ga e mingwa ri daibvun dang:

  1、Cauwu、fuzi gi dat zomui e mvanhaq chi ngvut le, haumu mingdan ma e muize bo chi gonkang dvirva mai gonchung le, rungwap ri ge byudu ri re ge chi sira dai e dong za ge chung le, yvumsing bau age kat gai zo.

  2、Chi ung seng eq noya zeking ung seng bang, dat zomui gu e mvanhaq chi hai chung lo ri lago yvang gonge ra dut le.

  3、《Zhunghua mingbyu muhum mingdan zoze sidiq zhvumkat》mai misat dvo ri, zoshuq ze sai ung ri mvanhaq chi age gvat nyvo, ka rungwap eq byudu kayuq ri zoshuq ze ma cauwu、fuzi ga e mvanhaq chi age gvat nyvo, ipe eq ri age nyvun, haq chung e se zhang mira hun ra ngvut le.

  4、Paqzhvi zhong、suya rungwap、muzui zhang、lamgvun zhang ma zangseng, mangzo ku wap ma zangseng eq moqzing zhang ka gaizo gaishuq ri, cauwu、fuzi ga e mvanhaq chi gvatnyvo mu age gai byi, yvumsing bau ri age gai zo、age nyvun shuq.

  5、Ginwang myuq kangmo、rungwap kangmo mai lago chom gonge lui, cauwu、fuzi ga e mvanhaq chi haq ungzo bang ri chom batzik shang. Laha zhang, tebyvo datwup bve mai lago chom kojvo lvum shang.

  6、Nowu noya rungwap bang, zhe gi yomu mau ma e nowu noya rungwap bang, joqmyo wang lo ra hi ma cauwu、fuzi ga e chi zomui bang ri qiyu ra qo lago zuihen ge shang. Mingbyu wui ri daibvun nau le gi, zoshuq ze zomui e su ga zhang chirung ma raurau e mu, haizo haubve ri dvodvo le gvut shang. Zvang kangmo rungwap kangmo mai zoshut zomui e mu toq zhang sangjvo ra tungzam toq ge lui, isu mu toq e Chimu gonrung eq Gaizhang gon rungwap ma raurau sangjvo ra gvut shang.

  Sakung mau asuya zoshuq sidiq wap Sakung mau gaizhang singgon wap

  2020zan lvomo 9qap 14nyi

  Puqsu Pauyam Lazhoi

Xigi cau wu

Xigi fuzi