Loqpyo zhvinvan wuixin chom chung ge shang

微信的利弊

时间:2020-09-18 10:29:08

  Akui byvat loqpyo zhvinvan zhoq lo mai byuze byuyap qo ma gewang bo zhang zhaq myo be. Yvumkang mo yuqkang mo loq ma loqpyo zhvinvan wo wui chung bum mai,kimyvo cezan amyang lvum wu、amyang nyo lvum wu lagu e gumang nvikdvang jiro,buinum jiro langdvap lvum lo le、sohui lvum lo le wo dut xigi loqpyo zhvinvan zhoq lo、wuixin zhoq lo gewang be. Hikun loqpyo zhvinvan、wuixin azhoq shi ma gumang nvikdvang buinum shidaq jiro myihang myibvun qang、yvumwang qang、mangzo mangyvum qang hai kat shit ri, byu yvang zhang ma zhe shoq shoq zvuqzvuq buinyi jo le gvut kat shit lai lo e ngvut le.

  Akui pyang loqpyo zhvinvan wuixin xibve zhoq lo mai hikun le su buinyi jo gvun no amu loq,loqpyo zhvinvan zo mai batrot lvum,wuixin zo mai nyo rot lvum gvat eq,lazup zhang wo daijvo zhe lvum be,akun zhang hai o-nau hai zonau ngvut gvilvang wuixin mai ge wui chung、ge wui zo gvun mu,loqpyo zhvinvan wuixin zhoq e gewang myo dik be. Asu mangzo bve dai gvo ri, akui pyang byu lawam loqpyo zhvinvan wuixin gewang adat chung toq bum,lvang gi chungzhung nyo zhung be ga lui aqing yamyoq ri agve、 ka-u ka aqing ri ase kat bat nyo gvun、kat tau nyo gvun gvut dut bum mu age qo ri zhaq toq bum ra. Akui byvat le pomyvi pojvo zo bve lawam zhe zang lagai ri wuixin wu mu gai,zangzo ri wuixin wu mu zo gvut dut yan bum mu, numnang eq awu du zhang zhaq myo ra,zo- shang shui ri wuixin wumoq zuq gvun mu zo- shang kama lengbat ri awu,qo so ri wuixin wu moq zuq gvun mu kama qi-u tung cheq ra ri abun,numnang eq bvoming minglvum ri numnang dang nyo e、numnang eq hai le dai ri ajo, wuixin ma za noq wum gvat、wumoq zuq gvun gvut lui zuizo zuishuq qo langjvo le,byuze byuyap qo shai lvum lo le dut zhang zhaq bo ra, layuq yuq zhe yvumkau dong ma zanggai ra ri abun, au-koq chi ra ri abun lashoq wui xin ma za daimoq zuq、jomoq zuq、wumoq zuq gvun gvut dut bum mu, mibyoq zhishum toq bum zhang ri zhaq toq lo ra. Dum ngvutzhang wuixin qin kau ma yuqge myiwe bo dvo、gumang nvik dvang bo dvo、 mangzo zo- shang bo dvo ri agon,kunchoq gegau dang hai dailvum gvun gvut bang ri zhaq bo ra.

  Haumu haichung ngvut gvilvang ge e dong chung, age dong achung shang. Akui byvat Gungchan dang dvirva zhe ri zhe kum lo、 ge lo yungyoq o ma,ki he he ma nyi dvo gumang nvikdvang buinum zhinve wui eq haimu bo zhang, zhvinvan mai qo aso qik e qang ge sang rot lvum,wongvam eq zhvinvan mai dang ge nyo hui lvum,wuixin mai myoq eq nge qum ge myang rot lvum mu, akui byvat nving olvang loqpyo zhvinvan wo, wui xin za dat chung zhang ngazo ngashu ngamang nganva ngagu bve kihe ma nyiwe lvum dvo ngvut gvilvang, zhvang yam ma nyilvum dvo su ga myang nyo lvum lui ge bun dik bum be. (Gvasu Goqlu Mubyen)