Yvumkau dong ma mangzo ku qo dat myitshut lvum e 10qo

赡养问题常见的十大误区

时间:2020-10-16 09:17:35

 Mangzo ri kungga paudvap zoshang ri zhvit migum ra qo gi Zhungfa byumyvu e tungking yvang ngvut le, zowui gi yvumsing mo ri ku ra wunwo bo le. Asu e igvun kau ma mangzo kubau mizho bve mai mibyoq zhishum zhaq dat zang tunghui lvum le. Yvumkau dong ma myo zang myitshut lvum le gi ao ma dai dvo e 10qo bo ra.

 Su yvum lo be myiwe zo gi mo ri ku ara loq ngvu age myit

 “Byitoq gvat be myiwe zo gi shoqtoq gvat e wui ja be”ga daiman jo lo e dang lakun zhoq le. Myiwe zo byitoq gvat e haunyi mai、yvumsing mo eq hai lvang aseng lvum loq, yvumsing yvum ma igvun ze ri age bo zang tung loq, mo ri ku ra wunwo ri abo loq ga myit e byu bo le. Akun, myiwe zo su yvum lo be ngvu lui inu iwa ri ku ra wunwo gi gege abo lo dvi? Haudong myit e gi shut dik le. 《Myi yu byi lo zhvum dvara》nambat 21kat ma misat dvo ri, zowui gvut bang mo ri kubau tuqbang girum ra wunwo bo le. Xima dai dvo e zowui gi yvumtu mu be zowui eq yvumtu agvut shi e zowui yuqge zo myiwe zo ri ga le. Haumu, su yvum lo be myiwe zo ngvut gvolvang mo ri kubau lvikwu ra wunwo bo le, suyvum lo be ngvu yvumsing mo ri awu agon age gvut.

 Zowui gvut bang tangnu tangwa ri aku bau ra loq ngvu age myit

 Layuq yuq gi inu iwa yvumtu dum mu tang ma, yvumsing eq hai aseng lvum loq, yvumtu dum gvut e yvum ma zowui eq ku zhang ge be ga myit e bo le, xidong myit e gi dvara ma shutshai dik le. 《Myi yu byi lo zhvum dvara》nambat 30kat ma misat dvo ri, zowui gvut bang mo ri kungga paudvap ra le, mowui igvun yvumtu dum mu qo age zheqpyeq byi. Zowui gvut bang inu iwa ga yvumtu dum mu be nving awu agon ra loq ngvu age myit. 《Mangzo wui byunyi byuyap zhvum dvara》nambat 21kat ma misat dvo ri, mangzo wui e yvumtu igvun gvut qo zhvum dvara mai migum dvo le. Zowui gvut bang angvut zhang gabang buinum wui mangzo ganglvum、dum hanglvum qo eq dum hang tang ma igvun zoshuq qo age zheqpyeq byi. Zowui gvut bang mo ri kubau ra wunwo gi ga yvumtu dum mu be ngvu lui awu age gvut.

 Nvikdvang myo bang nang lvang aku nving ngo ri aku ngvu age dai lvum

 Mo ri zowui banshoq bang eq chom ku ra dut le. Mowui gvut bang azhung zhung mizho mai, zo kayuq yuq mo ri agvam ku dut agvo ga dvara pyit rung ma e sang jvo zhang, mo eq dvara pyitrung ma a e zang sangjvo e gumang nvikdvang wui gabang, ngo ri gi mo eq dvara pyitrung ma a e zang sangjvo ngvu mo ri aku age gvut. Xisu mangkoq mu ri gi dvara pyitrung mai adat bo dong byi ra ngvut le.

 Loqtang ze abo gam o e zowui mo ri ku ara loq ngvu age myit

 Zowui gvut bang inu iwa e loqtang ze abo gam o ngvu abo ku ge gvut le dvi? Xigi zhvum dvara ma age gvut ga qangqang yvang dai dvo le. Mo ri ku ra zowui igvun ze lazvui ri abo gam o ngvu byvoq lui, mo ri ku ra wunwo age qut hui byvam. Loqcoq qicoq qo gi dvara mai mingzo danzo ri byi dvo e ako zhvum lakat ngvut le, dvara mai gi zowui yvumsing mowui e loqcau ze abo gam o nau su ri abyi ge gvut le, asu e zowui gvut bang igvun ze hai ri abo gam o ngvu mo ri ku ra wunwo age qut hui byam. Dvara mai misat dvo ri, mangzo ku ra qo gi mingzo danzo yuqzhup agvut age e wo yvang ngvut le.

 Ngunze wo e mangzo ri ku ara ngvu age myit

 Zowui gvut bang lawam mangzo mubyvam tang ma mubyvam laqkaq angvut zhang zving dvo ngun bve zhaq myo le, yvumsing ku ra wo sai hap yu ara loq ga myit bang myo le. Xidong myit e gi shut dik le. Mangzo ngunze myo zhang gi ku ra wo shau lai le, ngvut gvolvang zowui eq mo ri aku ra lo e angvut. Inu iwa layuq su no angvut zhang gadvu mizho mai igvun zoshuq qo ma yak mu, zowui ri lo gon lo wu nvang zhang, zowui haimying amyo e za lvingwu lvinggon ra dut le.

 Dumo za langvut e ku ara loq ngvu age myit

 Zowui gvut bang inu iwa ri ku ra gi haimying age myo e mu yvang ngvut le, akun, yvumsing dumo gvut su ku ra wunwo abo dvi? Xiqo ri dvara mai misat dvo le. 《Mangzo wui byunyi byuyap zhvum dvara 》nambat 14kat ma doqdan dvo ri, mangzo ku su gi zowui eq gabang dvara mai ku ang e byu ri ga le. Mangzo ku su e myilang gvut su lago bowu bogon ra wunwo bo le. Ximai wu zhang, mangzo ku su yvumsing e wunwo bau angvut, yvumsing myilang gvut su ri boku bogon ra wunwo bo le.

 Tangzo gvut bang ku ara loq ngvu age myit

 Tangzo gvut bang tangnu tangwa ri ku ra wunwo abo bo e ladam dvaq ma age daipyit byvam, midung gi tangnu tangwa gvut su tangzo ri kuwu aku wu e、mvoqshit amvoq shit wu e qo ri dvu ra dut ashi. Tangnu tangwa eq tangzo gvut bang suisho aseng lvum ngvut gvolvang, tangnu tangwa gvut su zowui ri kubau mvoqshit ra wunwo bo le, yvangmoq shidaq singdum udum angvut gvolvang, tangzo gvut bang tangnu tangwa ri ku ra wunwo ri bo le. Xigi 《Myi yu byi lo zhvum dvara》 ma qangqang yvang misat dvo le.

 Mangzo aku ra qo age pyelvum

 Mangzo ku su eq mangzo ku ang e gabang, mangzo abo ku ra qo ge pyelvum dvo le dvi? 《Mangzo wui byunyi byuyap zhvum dvara》nambat 20kat ma misat dvo ri, mangzo dong zhang gi, mangzo ku ra bang shidaq ge pye lvum dvo le. Pyelvum dvo ra qo gi dvara ma age shutshai, mangzo myit e qo age shai ga.

 Mangzo dong dvo ao ma, zowui gvut bang mangzo ku pau kayuq kajvo waq ra、kayuq kadong ku ra bve ge pyelvum dvo le ga.

 Mangzo ku ri gi ngun byi zhang ge be ngvu age myit

 Byu lawam gi mangzo ku ri ngun byi zhang ge be ga myit bang bo le. Mangzo ku ri ximyvo lalui ri gi, wapdoq byinpye dang dailvum ara loq. Mangzo ku su gi mangzo ri chung ra ngun byi、zoshuq lving wu、imyit dai ngon gvut gadvu yvang gon ra dut le. Mangzo ku su ngun za byi chung zhang ge be angvut, imyit zhe dat shui ngon ra dut le. Mangzo eq gawo wo nyi e zowui, mangzo ri yishi so hui angvut zhang angon ngon e ka-u ri myi jo nyi ra dut le.

 Zowui gvut bang ngun zhe wo bang mangzo ku pau zhe myo toq ra le ngvu age myit

 Zowui mo ri ku ra wunwo bo ngvut gvolvang, inu iwa miyu ma chung ang e ngunze ri sho lui byi chung, zang chung lai be nowu noya pau eq yishi zang chung e chipau ri bo gon byi ra dut le.

 Zoshang 2yuq bo bang gi layuq 50% mai mangzo ku pau waq ra le; Zoshang 3yuq atoq bo bang gi layuq 40% mai mangzo ku pau waq ra le.

 Mangzo ri kungga paudvap qo gi yvumsing ungkau imyit mai yvang bo ra le; Inu iwa ri nvik u nunu yvang ku ra dut le. “Mang zhang lum ra byu wo, mang zhang ku ra su bo”ga e dangkun ri nganvung ori dangsom agvut nvang shang o! (Puqsu Mulat)