Zhvinvan mai mvauzo ra qo gam ge shang

小心,电信诈骗!

时间:2020-10-09 08:50:29

 Shinggan gom bang zhvinvan mai mvauzo yan bum gvo qo ri zhe dat fang bum, myodik mingbyu wui e sakgvang eq sutgan ngunze zhe wo migum ge,mingyam shinggan zhe wo dingngon nyi ra midvu, zhvinvan mai mvauzo yan bum gvo qo daibvun jvo gvat le:

 Myo mvauzo yan bum le paqzhvi gi:Xinyung ka bi ban byi le ga mvauzo,ngun zhvibyi le ga mvauzo, qanglu jifen mying lang kau mai mvauzo, datbyvung ma zewui mying lang kau mai mvauzo, piwang lom be ga mvauzo, ewui ma mai mvauzo, xinyung ka ngun kau yu zo byvam byi, zhongzo ri ngun zhvibyi le ga mvauzo, datbyvung mai byinchang gvut lvum goq hanglvum goq ga mvauzo, QQ,wuixin mai suwun ngvut le,selvum byu ngvut le ga mvauzo, dvarva muzui byu mying lang mu mvauzo, datbyvung ma mu bizui mying hun lui mvauzo, datbyvung ma ze wui bang ri bi coq byi su ga mying lang mu mvauzo, datbyvung mai mu ho byi le ga mying lang mu mvauzo, datbyvung ma ngunnve gvat nvang mying lang mu mvauzo, datbyvung ma ngun depzo lvum mying lang mu mvauzo, modo wui gvangngun dvaubyi le,girum lvuqngun byi le ga mvauzo, datbyvung bi pong wang ze zhvun byi kau mai mvauzo, ngunzum muzui byu mying lang mu mvauzo, caipyau lom qanglu shitjvo kau mai mvauzo gvut yan bum agvo.

 Zhvinvan mai mvauzo yan bum gvo ri fang ge ra 8qo

 1、Yvang gunggung dvarva muzui byu ngvut le ga lui ngunhun gvat aq ga susu gi mvauzo bang zhvat be!

 2、Nang ri hai ara e zhanghu ma ngunhun gvat aq ga susu gi mvauzo bang zhvat be!

 3、“Piwang lom be”,“girum lvuq pau le yu aq”ga shitjvo lo mu nang ri ngun hi toq aq ga susu gi mvauzo bang zhvat be!

 4、“Yvumbyu”mu toq be ga shitjvo gvat lui, nang ri ngun hi hun gvat aq ga susu gi mvauzo bang zhvat be!

 5、Nang ri ngunzving ka xinxi eq donxin yenzhin ma dung lo susu gi mvauzo bang zhvat be!

 6、Nang ri wangyin pong byi be lvom zhep gon yu aq ga dai susu gi mvauzo bang zhvat be!

 7、Yvang gunggung suwun ngvut le ga dai lui ngun hungvat aq ga susu gi mvauzo bang zhvat be!

 8、Ase ala e wangzhan lenje mai ngunzving ka xinxi lvoq myvang ra dut ra ga dai susu gi mvauzo bang zhvat be!

 Mizving ge ra 5qo

 1、Danglam kikat zhing, mirop jo ra fang ge aq, “maiwang zat nau”imyit du byvam aq,apau atoq e zoze lon jo ajo lo byi;

 2、Yvumsing eq yvumbyu e gungshit ze,qanglu rot lvum ze bve sibve ri byvabyva kikat lvoqtoq shit;

 3、Ase ala e zhvinvan eq qanglu ri luilui kikat zhing byi, zangzin dat ho yu man,qo kangmo ma dat hogon man ra dut le;

 4、“Wum zhirop jve ra midvu xiwui mvowui ra dut le”ga ri kikat jo gvo, angvut azhoq za agvut zhang hai ri re juq no amu, haimu lahui gvilvang 110 ri zhing zhang ge be;

 5、“Midat ngun hi toq dvo、amaq kam ngun toq dvo,sum ra midvu ngun gvat nve dvo,zangzin pau,muban pau”bve toq ra dut le wui ra dut le ga rot lo zhvinvan,qanglu eq wangzhan bve ri kikat zhing byi gvo, sidiq man, dat kingkaq man ra dut le.

 Sidiq ge ra qo 6zhung mizving ge shang

 1、Ase ala e lenje ri sidiq ra dut le;

 2、Jenzhi shadan ga qo ri sidiq ra dut le;

 3、Xinyung ka ban byi le ga ri sidiq ra dut le;

 4、Datbyvung ngun tuqhang ga ri sidiq ra dut le;

 5、Datbyvung byinchang gvut ga ri sidiq ra dut le;

 6、Datbyvung mai ngun zhvibyi le ga ri sidiq ra dut le.

 Zhvinvan,datbyvung mai mvauzo e tunghui zhang gvut zhe ra qo

 1、Mvauzo bang e ngunzum zhanghau,zhvinvan bve 110ma jinjin bat daijvo ra dut le;

 2、O ri o yvang ATM zizu guiyen ji ga e zhak mai ngun e hun gvat zhang, ka byi e ngunzum wap mai nali 24qing joro ma ngun hun lvai mu gon zui byi nyi le, haumu nali 24qing joro ma ka byi ngun zum wap ma yvumsing mai hun toq gvat e ngun dum dvau yu ra ngvu akang e ge dung le;

 3、Sengang zangzin bve gon dvo ge ra dut le, danggve ngun hunlvai e zangzin, haugu ma:ATM mai ngun hunlvai mu battoq yu e mausau qap,shuji yinhang ga mai ngun hunlvai mu pyit qo dvo alvo,ngunzum wap ma ngun e gvat wu e yu chung wu bve gvazving dvo mausau qap bve lago dvodvo ra dut le, mvauzo bang eq loqcoq lvum wu e zangzin bve ri lago yu dvodvo ra dut le, haugu ma:Zhvinvan rot lvum wu e pyit qo dvo alvo,zhvinvan rot lvum wu e aqing dong toq dvo alvo haulong,donxin(wuixin,QQ)bve mai nyo lvum wu e aqing dong toq dvo haulong pyit qo dvo bve lago gon dvo mai lailui, gadvu sengang e mizving ko dong e pyit qo dvo alvo bve ri lago gon dvodvo ra dut le;

 4、Gung-an ma lawan wan shitjvo ra dut le, dum ngvutzhang je bve ri sengang zangzin bve yutoq byi mu, zangzin ho zui wang lo,mu zhep hi wang lo qo bve ma ri biqom ra dut le.

 Muma byinduq ga qo mai mvauzo e tunghui zhang gvut zhe ra qo

 1、Ngunzum wap bang eq loqcoq lui ngun ka qo lo e chang zhep wu nvang,mvauzo bang e ngunzving zhanghu ho yu nvang dat gvut ra dut le;

 2、110 ma lawan wan bat daijvo ra dut le, mvauzo bang e ngunzving zhanghu ri jinjin dvung yvam nvang ra dut le;

 3、Muma ma coq rot lvum e qo bve eq sengang e zangzin bve lago dat yu gon dvo ra dut le;

 4、Muma byinduq wang be e zhvinvan、dennau gi myvi yvam mu, lakmat kum e saisai seng ma e sai nvang ra dut le;

 5、Ngunzving zhanghu banban eq goidvu ngun bi lvaitoq byi zhang bve ma zhanghu myvima qom lai yvam ra dut le;

 6、Gung-an rungwap ma lawan wan e shitjvo ra dut le, dum ngvut zhang Jebve ri sengang zangzin bve yutoq byi mu, zangzin ho zui wang lo,mu zhep hi wang lo qo bve ma ri bi qom ra dut le.

 Daibvun jvo dang

 Myo dik e mingbyu wui banshoq bang yvumsing e gungshit lakmat,ngunzving ka、zhvinvan ka bve lago dat ze gon dvo ra dut le, dvarva tungzam ma ri lago chang man ra dut le, yvumsing e gungshit lakmat,ngunzving ka,zhvinvan ka bve ngvobyi,ungbyi age gvut, zhvinvan mai datbyvung mai mvauzo bang bve ri lui wo zat byi gewang gvut byi le ri age gvut,xisu gvut gvo myang zhep toq be mai gi zhvum dvarva ma chang lui mira u zhep hun le ga.

 Gung-an rungwap mai gi shinggan gom ma byudu yuqzhup ri zhvum dvarva qaqnve gvo mu myang zhang shitjvo lo gveq, xisu mu shitjvo lo su ri gi sengang dong doqdan dvo ma chang lui qeon le ga dai dvo agvo.Shitjvo yung gi:Zhvinvan mai batjvo,shijvam mai shitjvo,byu yvang zhe lo mu shitjvo,gayuq ri bi gve shitjvo nvang ge gvut le.

 Shitjvo zhvinvan :96110(反电信诈骗)、0692-2193110、110

 Shitjvo zhang :州反诈中心、州公安局治安支队、各县市公安局治安 大队和辖区派出所

 Shitjvo sidek gi:www.yndhgaza@163.com

 Puqsu Doqshi Labau