yi< xU; do: pL新闻动态

m:-xU: kw ho: mo< jU: w: mA su 7 ro tA< m< KL: le xy, yi; nyi m

芒市对7名一把手开展政治体检

时间:2020-12-21 10:50:28 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

  Q cE-J, cE, su ny xU< mo. Fo. K, kw rE: du Pu. 3 xU: m: rE: tE, le si<] KL. lL: du a: my, do l m kw be] cE, ci wui ho: mo< su be C: nyi me: ye su] fai, K, Fo. wu: jU: w: mA su a: my, ro tA<] t: jU: k kw be jU. Fo, mL lo} t: wui xu ci, le a li ho: mo< si< le:] xU< mo. Fo. K, kw rE: du Pu. 3 xU: m gw: xU: ji. le fi nA, lo: q}

  TE m ny Ko. je m Ti: n: TA:] m:-xU: ci wui C: wui hui, kw xy cE, Ti: f< ho: mo< su tA< n nyi si< m< gL: KL: V lo} xU< mo. Fo. K, kw rE: fi du Pu. a: my, jo. m mo-hw, ce tao,] m:-xU: cE,] Jo-Pe: cE,] cE-J, cE,] mo-k cE,] fai, ny no: nye: no: Fui cyu: be xui li, cyu: TE 7 to< kw ho: mo< su 7 ro tA< m< KL: yi< zL bA pL si< xy, yi; nyi kD lo} r mo m: lo; kw yi; nyi gL:] ye m: zo: gu jo. m C: do l ny m: pi< j] t: jU: cE, kw be tE, tE, m< gL: lo}

  Qa: jU: tA< m< ji. le n, m yi< wu< Ti: To; ny ho: mo< jU: w: a: KL< mu m go Ti: ro tA< hL< TA: m< ji. le n t< lo] wu: su ci< Cy: tE, m Ti: le] nA< kw su tA< V"mi tE, m cE, kw Ti: To; le Ti: To; ho: mo< ji. le fiq Q nA< Kw ko fo: me: ye su Pu. m: rE: tE, l si< KL. lL: xU: wu. do l ny] ho: mo< jU: w: a: KL< wu: su V"mi D. pi< mA j n t< lo] go lE nyi Ti: f< le Ti: f< yi< zL m< gL: lA; Ko. si< r mo ji. le fiq bA kD lo}

  xy, me: mA su m;-sD-cU