jU: k> sD< ni,法律知识

jU: k bA pL me: ye ji. le ty< m

法治宣传有声有色 法治意识入脑入心

时间:2020-12-21 10:48:32 来源:德宏传媒集团傈僳文编译室

bA pL do: fi ni, 12 v 4 nyi ny ro: kuD: kw jU: k d: m. bA pL vy; nyi tL t< m 7 Ko; jo. l, m Vo} Ko. l m a: my, nyi TA: ye:-cy xe, kw ko fo: me: ye su a: my, ho: ny jU: k bA pL zu ye t< si<] jU. Ku: be j gu j b: kw p xy; tA< jU: k sD< ni, bA pL m< gL: ye lo}

  12 v 1 nyi ny mU: ko, dU dU ai, fL n. tA< r mo n, m bA pL vy; nyi V lo] TE Ti: nyi T. po< kw be jU: k sD< ni, bA pL m< gL: me: ye tu kD m Vo] 12 v 1 nyi TA: bA pL su 19 zu ye:-cy kw: C: kw zi; si< sA; w: hw< hw< d. d. le: kuD: cy jU: k d: m. cE, bA pL m< gL: lo} 12 v 2 nyi ny] bA pL su 12 zu le z: xU: do. xU: kw r mo ji. le fi bA m jU: k sD< ni, bA pL m< gL: tu kD lo] Ti: n: m yi< jU, kw xy cE, 15 m. a: jU: kw bA pL je b. l n, m j: gL: t< lo} Ti: n: m nA' kw jU. g; vy; nyi Ci l m tA< lo< nyi t< si< bA pL ye ty< m jo.] l: Fo. je je l l my: m j gu pL< k: gu kw je si< bA pL ye ty< su jo.] K, nA' kw Ci bA pL je ty< su jo.] p xy; Fo. jo. m yi< xU: yi< je: me: cE, kw Ci rE: zo: m jU: k sD< ni, bA pL m< gL: je ty< lo}

  12 v 3 nyi kw be 4 nyi kw Ci TA:] ye:-cy ci kw ko wui] Fi; Ro su tA< pao: me: kw gw: xU: su] fai, xe, ce C: yE, su yi< w: Ti: le bA pL su a: my, zu zi; si<] so vi. a: my, vi. kw so R: tA< jU: k sD< ni, bA pL m< gL: je lo} Fi; a: KL< Ro su ny n n, m: ku< se:] fai, Cu co s f< so su be kao co so su ny To: L: so F: m pL< du] Cu co Ti: f< be nyi: f< so su 1500 ro tA< bA pL m< gL: w lo} n n, l su so R: le bA ny] jU: k cE, sD< t< ny ci< Cy: tA< ji. gu a: KL< jo. lo] m: Cy. kD n, m r mo ku< l] fai, jU: k le ci< Cy: tA< pao: hu, ku< l] a li ye ny my py xU: wu. do l, m TE Ti: ho: jU: k sD< ni, a: KL< so mL leo bA}

  jU: k bA pL me: cE, ye kw] p xy; Ku. zi; si< bA pL m 38 hw,] To: L: lo< Py< lo< nyi fi m 46 Py:] Fo. mE: Vo m PA, t< si< lo< nyi fi m 51 Py<] sD< ni, To: L: ru pL kD m 1 mL 6 tu Py:] fai, p xy; le jU: k sD< ni, n nyi l kw bA Po, gL: kD m 300 ro m: Fi.] a: jU: bA gL: m< gL: w le m p xy; ny 2 mL; ro Ci V lo}

xy, me: mA su m;-sD-cU