Jinghpo hpaji景颇文化

Pyo La Ai Mangai Ta

秋天美

时间:2020-11-13 10:14:54 来源:德宏团结报

 Pyo La Ai Mangai Ta

 Maji Ma Ra

Nmut mangi shu la ga

 U gon machya lung nna

 Hto Sinpro de mada

 Ninghkong jan pru wa

 Le pa layang de mada yu

 Mangai mam nan htoi ting-ru

 Gatsi pyo la ai mangai bungli ahpot

 Nu ma a shawang amyit nachying rot

 Tingsa ajan shingkang mai shingte

 Nlung mam ko na numri si lui gahte

 Dungngut hkrudu gashoi

 Donggong lahpo hte gap shagroi

 Ubyik U tsa pyen gamong

 Htemlem wa-hpu hte shadang

 Nsi naisi myin ai ang she ang

 Pyo dik la ai mangai ten ding yang

 Chyinghkai wa li ni

 Shawang amyit ningtsing gade she rot lali

 Brang htang pra yu na gade sharong

 Mangai yi machya sha sa dung

 Je ngon mangai dumba sha sa sharung

 Shayi hkon ni manyi sumsai sha hkon

 Shadang brang ni bum tot hturen sha dum shagon

 Goi pyo dik la ai mangai ta

 Bum pa layang mangai ngai sai sa pru yu ga