Jinghpo hpaji景颇文化

NU YAN WA MYIT YU HPA

父亲和母亲

时间:2020-11-13 10:12:48 来源:德宏团结报

 NU YAN WA MYIT YU HPA

 Maran No Mai

 Htunghking dingsa hpe chyu a

 Prat dep htunghking hpe n nga

 Htunghking dingsa hpe sha bong la

 Ma ni a myit hpe go n chye ya

 Ma ni a tsora myit n garum ya

 Na myit sha madung da

 Num hpyi manam sha chyu la

 Manam du jang ma hpe shagrin wa

 Numsha n hkro ai ting nga

 N-gung hte she share ya

 Numsha myitdi chyip nga htan ya

 Hpuja bai hkan hpyi shaja

 Oh, nu yan wa

 Ngai hpe tso ai nga

 Wa mon Wa la hpe made tso ma hka!

 Goi, nu yan wa

 Shangai hka ji na zon ngu nngai

 Ngai hpe hkye la na gadai?

 Ngai wa ai la

 Nan hpyi ai gumhpro dai hte hpa n ya

 Ngai hpe la ai gumhpro ngai tam wa ra

 Nye a myit hta n dik la mat sai

 Myit wa myit sa

 Mungkan ntsa hpa rai sa pra

 Nan a shangai chyeju gade no wa ra a ta?

 (1982.9.23 ten hta ka ai)