Hpungtang hpaji ginra景颇科普

Wa gade na jang galang mi gashin yang gaja na kun?

洗牙 多长时间洗一次

时间:2020-10-09 10:31:37 来源:德宏团结报

  Masha a n-gup gata ko go n tsom ai maza mala ni rong ai hkrai re, maza mala ndai ni go wa ntsa hkan tsat kap nga nna ana ganu ni rong wa nga ai. Lama na ana ganu dai ni hpe lawan n lu gashin jahkrat kau jang wa ntsa ko gaihua (钙化) kap wa nna wa gata hkan nlung rong wa chye nga ai. Mayu e wa htu tsi bang nna wa garu ai shaloi maza mala nkau lu htu shatsai kau ai, raitim wa ko kap ai nlung dai ni hpe go n lu htu kau nga ai.

  Wa ko nlung rong wa jang go wa hten wa ai kumla rai nga ai, wa hten wa jang go wa pot machyi, wa pot bum, sai pru, n-gup ni manam wa rai nga ai, machyi laja sai ni go wa ganga ashun wa shing nrai wa hkrat re masa ni byin wa nga ai. Mayu e tsun ai wa dingsa hkrat ai ngu ai go yaju yan (牙周炎) hpe tsun ai rai nga ai. Shingrai ngasat ngasa lam hta aten masat da nna tsirung de wa sa gashin kau ra ai, wa gashin ai go yaju yan lu ai ni sha gashin ai nrai nga ai, masha gaba ni yong go laning mi yom htum galang mi gashin kau ra ai.

  Aten masat nna wa gashin yang go hkamja lam hta akyu ningmu 3 jashon ya lu ai.

  1. Yaju yan hpe htang maja na akyu rong nga ai.

  2. Hkam ja lam hpe dingyang makop lu ai.

  3. Jau ko nna n-gup ana manghkang ni hpe lu jep shapro ai.

  4. N-gup manam na hpe htang lu nga ai. Wa n gashin ai ni 80% go n-gup manam ai, n-gup sanseng lam galo ai go n-gup n manam shangun na hte n-gup hkamja na matu re, rai yang wa lu gashin kau jang go n-gup a hkamja lam hta akyu grau rong nga ai.

  Tsi sara ni go nbung ai wa masa ko hkan nna wa gashin jak lang nga ai, rai yang lo malo go chaushin bo (超声波) jak hte lo gashin nga ai. Chaushin bo jak go nsen hte ganan shangun nna wa ko kap ai nlung ni hpe lu ganan jahkrat kau nga ai. Rai yang chaushin bo madung go wa ko kap ai nlung hpe la kau ai shaloi lo lang ai jak myu mi re.

  Wa machyi shing n rai wa watung sha ai ni go aten masat ton nna laning mi wa galang mi gashin ra ai. Raitim sinwop ana, sainyem ana, jitdui ana, sai tso ana, ganyan (肝炎), fuije he (肺结核), aiziana re hkron kap ana lu ai ni go chaushin bo jak n mai lang nga ai. Lama na ana ndai ni lu ai masha go ana shong tsi kau nna mai wa jang she mai sa gashin nga ai, dai rai yang she kaga de hkron kap wa na hpe n myit tsang ra ai.

  Wa gashin ngut ai hpang lusha sha bang na hpe hpa n tsang ra ai, raitim wa hte wa nbung ai majo wa gashin ngut ai hpang masha nkau go wa ma krum nna lusha nau n kam sha rai nga ai, ndai zon re kumla go laban 1 hte laban 2 daram yang e shi hkrai chye mai mat wa ai.