ivj ik/g ovs qkf傣语文化

j3zg enyg ekog Pbya wkog 4ef ibeg i/d

民歌

时间:2020-11-25 10:11:09 来源:团结报傣文  

]cza ]3oa 4kd ukjf icg ycg en jcog yod ivzs ]es 'vzs wkuf 4vzg iny jxg 4ef uny j3o 'ya iya ]ba ];d 4mg 'mg ixt w3og jkf tkyg umz 4ef wmz t3of inz jod hod 'vua ]3jf inz ozg ictf ]os uzg ]nf jkj ikj jl 4xyd 'ct t3/g ]l/a jl [3/g qct wmed hnd 'xz 'med qns ecyg ]cyg w3og jkf uxtf qmuf imuf hod omog enyg ekog tyg ]kog jczf yvzg qkzd jl ekzd u;s ikd omyg 'vua ]kd q3eg wmyg qct tkf ivg ict 4xz ekg uog 'kz ukg hny w3yf ivf qcy '3yf h3og hxya rxya ekg uctf ukjf uctf ictf ]os e/d 4ef jkg ukg jkz t3of jky hbzg ixya ybzg j3zg ekzd w;f ekof '3os 'kf ikf olzg jczf 4lzf q; j3zg enyg 4ef uxy rnyg qczg 'nd 4ef ind iku 'va jeg 'nd u3og weg tyg t3o 4ef j3o wkuf ex/ i3zg j3zg enyg i/d wxyd jl 4xyd ekg qx/ ekf P;d w3og jkf jkt jkyg ];d enyg ukyg 'kf qbz ikg.