ivj ik/g ovs qkf傣语文化

jkz Pms Okys Pmtf iczd 4ef evg rczd j3zg umz

山歌

时间:2020-11-19 08:58:01 来源:团结报傣文  

i;g h3ys ]kg ixg 'nzg qkyg i3yg ekg ukg q; ukg h3og tkzd pta ]3og ]ba [kys tkyg umz uz exjf ixg,tja ];d ued q; u;s ukg ikd tl tnyg jkg ekg tv hod 4xjf ]n/g exjf ];d rvyg ]cyg 'k ixg. ]t hmzg tkyg umz e;f ixg ';f q; qct t3/g hnd 'xzg wos @* elzf j3os t3o wy tvya ';f 'va j3zg ixg,i3od rcu jkz rkeg tja ];d ]mtf iv uxy ykeg rxef hkeg tmtf ]3yg e3zg ]n/g u/f ];d '3zg wlyd rczd 'k ixg. j3zg ]3oa i;g qno [lg ixg t3o u3og q3og jz i3yg qlg ]lg ukd ikd tl tnyg hod 4xjf ixg,qme ukd enyg ekz jle jkz [kys tkyg umz h/ exjf Pn/g P3e 'xjf ]ct rvyg 'k ixg. 4k qxyg ]k uxtf qmuf ixg enyg ekog\ enyg ozg uzg q; rvyg ]cyg ocyg iv tv i; r;a jxg u/f 'muf qua t3o Pog 4kzf jl ozg ixg,qng j3zg enyg ekz ]mtf jkz enyg ]og jxg ];d qct t3/g hnd 'xz i/d ]xeg uzg ]n/g ezg qyf ums i/d 'k ixg. hxuf icz omyg ixg 4k qxyg ikd jkz qct wmed jceg t3/g jl [3/g o/s tk wmyg uxy pkzf ixg,iya ]ba tva yes je rvyg qxeg jkz 4lu ut tmf ]mtf rbya 4xyd tms ekzf ]n/g uxy pkzf ozg jkg 'k ixg. tv h3yg t;d ixg ]ms [kys tkyg umz wkf u/f ];d plta u3of ]k uxtf oxt i3eg ixg,qno qkyg 'kyg uz q; h3og tja ];d q3og qkg u;s ukg u/f ];d oxt w3eg ]n/g i3eg tkyg umz wyg u/f uk rktf 'k ixg.