ivj ik/g ovs qkf傣语文化

rxy u;s hxuf icz tnyg ];d enyg ]og ivea umf (hkeg ekjf) 'cyf 'bf rxzg

诗歌

时间:2020-10-15 10:18:25 来源:傣文报  

  ekzdukyivygixghvyg]kgekgh/[lyau/rxyt3/gu;s]veg[3/g]3oaw3jfixg,wyg4zpcoa]xtekzdtxt]xtrbyai3ye/su3jf]n/gt3/gt3jfhmgozg'kixg.

  tv]vegekzdixgunzj/stkzdjlenqe'kufiesozgixg,tkygwkoghkoghn!$ijatcyfjcyf]za]veg[3/g]3/d[kaqzg]n/giesozguzft;d]3/d'kixg.

  hxuficztnygixgrzfevgi3ye/s't]vg4vgrxyg]3/dhkajxyg[kaizfixg,tkyfhod4xjfixjtnygpxjenygukdjkf]3/deksuzf]n/grzfjkfyk/ekg'kixg.

  tmgu3ofw3ogjkfuxtfqmufixgenygemog]3oaw3jf'cyuxy]mtfjkzu;sjl]lg[k/fixjtnygixg,q3ogqkg]xegukgi;g'njfjly4kzi;g'lzi;gekzdtkzdh/ekofevgrnyg]n/gu;sicztnygekofpkd'kixg.

  evgulj[lyai;gtkygixg#9[lyaj3zg^!*j3oswy'3oswyjkygu;sh3zatkygpxjjktfenygukdhod4xjfixg,]xegjnjf[lya'njfevzsuvzqxeguxyixyucyhzdqngh3zatkyghbzdix/txjf]n/gjlhxjfrvygt3/g'kix.

  ]lgpkjfukdixguxgumzenygekzjktfenygukdt3ofikdix/ykjqkjt3ofukyivygixg,i;genyg]ogevg4xydu;stxzgj3zg@94xydqxydjyd]mtfiydqcjqct'ksj3zghodj3zg4xjfjlqk/gwvyg]n/g]trvygwy];dp;aizahked'kixg.