ivj ik/g ovs qkf傣语文化

h3za tkyg jkg p;a pxj i;g enyg ictf txyf

赞腾陇高速公路

时间:2020-10-13 10:56:35 来源:傣文报  

  (hkegekjf)'bfrxzg

  qnoqkyghkyguzhkegixgh3zatkygjkgp;ailji;genygeczg]czgrbyaenygozg]mtfivtzgwkegi/dqkegikegpxjt3ofixg,i/dumz'mzdtkygjkgp;gi;g4byft;dh3ygi3jpxjjl'czfjczfeczq;p;gu3og]n/gpxjt3oftkyg]kyauxtah3yg'kixg.

  inz*i/d!%ixgrbyaenwkegikd[ksuz]3odjkgu/ikdi/q;'ng'kzgixg,4efokjkgi3yajkg4czau3yq;]cza]3oar3ogtkygukygimg4mgq;[;fqxeghkzg]n/gt3yfqkzgpxjokygjkyd'kixg.

  h3zatkygwkogixghkogtkyg!^#ijawyevgj3t]jay3ogizdi3yt3ogix/w;fixg,iljtvq3yh3od'cyeodqcwvzstv'czfenygeczgik]czgrczd'3oa';f]n/gtkyge;fu/p;g'kixg.

  q3eg4ef'vydixgq3eg]xu3ogiyfi/djvzekjf'vyatvzdjkyix/px/ukjfokzatxzgixg,ok/gekg]kgiljenygeczg]czgtzgozginyqofu3ogr3ogrbya4byfekog'xzg]n/gixye3z'eshczgtvatxzgrczd'kixg.

  h3zatkygp;gixg];du3ogumzw;gi;g4byft;dh3yghbzdhbzdi3ygi3ygu3yq;]ogjlhkfixg,h;dimfh;d]xzyxzi;q;h3og];du3ogi/d4mg'kf]n/gjkfimfrxyt3/g'kixg.

  jczfyk/q;ixgh3zatkyg'kygikyghodi3y'kygimut3zd4mzfe;i;grnzfenygt/gixg,u3yq;]u]xysuvixysj;dj/]3odjkgu/ekgumoftkq/g]n/g];du3ogiyfw/geninzjodizsixg.