ivj ik/g ovs qkf傣语文化

hkyf omyg jmyd 'mya wmz Pxt icyg

民歌

时间:2020-09-27 10:00:57 来源:团结报傣文  

u/ Oka hkyg ixg 4xz tkyg Pkg Pza tv 4z Pveg tkyg qm jky iky 'mya icy Pcyg rzf ocyg okyg iea ixzf ixg,4z ok hkg ik 43o hn/ 4mjf j3zg jkd uzf o3z ocyg qxzg Pn/g Pla 4xzf u3og hcog 'k ixg. 4ef qky ok ixg 'mya hkeg eky hxy Pxys ekg 4k 'kg iyf 4bya 4ky i;g rkya w;f hna hk/g ixg,eky jeg eky jeg 'es evg 'mya wvyg 4mjf 'mya qk/g Pn/g Ok/g jz w3od 'k ixg. jczf 4keg i3og ixg u3og u3zs 'vua 'xya exyg rxyg rbya jky hbzg wyg evg j3zg 4xj ybzg yvoa ukof ixg,rzf u3zs i3zs ucy 'mya icy %% Olz un/f 'mya qng 'koa ekof Pn/g ukof Px wy Pba ixzg 'k ixg. 4ef rlja tk ixg eky j3os '3os 'ms h;d iv ik ekg ixzf ekg jog ixg,wyg qky Pmtf evta Pmtf pnza iyf j3zg eog Pn/g jog qxeg i;g uky jkd 'k ixg. q3eg iea tng ixg i;g i3eg i3yg ekg Pza 'ma ima P;d jbta 'og 4xyd 'ng wog wlyd ixzf ixg, ekof ok hkg ik Pnzg w;f ics Pnzg 4xzf Pn/g P;d jbta wxzf p;g p;g 'k ixg. unz wyg imf ixea ok ixg enyg h3za tkyg qm jky rzf evg em exjf wkd ukzg tk jo jkf e;g ekg ixg,qyf i/d u3og wy Pza q3od 'va i;a 'va j3zg omyg e3zg 'czf 4k ikg Pn/g p;a ekg Pza u3og wxyd Pos ixg.