hkof e;f傣语新闻

okys wvg u3o ekg rbya omyg enyg ekog qct 'ks ikd jkz ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz uxtf qmuf

王予波到瑞丽调研边境疫情防控

时间:2021-01-21 16:31:27 来源:德宏团结报  

inz iny i/d !^ ozg rbya !& ozg,'nzg o3/g [lf 'l qvf\tk/f 'nzg qkyg okys wvg u3o ekg rbya omyg enyg ekog qct 'ks ikd jkz ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz uxtf qmuf izs ikt qku ok,i3of qxeg iyf h3od hkeg 'vd qvzf pvzs qlyg 'l qvf 4z ok i3of ekt ija ikd jkz ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz uxtf qmuf jl wkeg,h3ef hcza hxuf icz ucz tnyg iv iv,wkf ];d tkyg umz uxtf qmuf tv ukd ixj tnyg izs i/d 'xzs pma hod tnyg ]og ekg. inz iny i/d !^ ozg rbya !& ozg,okys wvg u3o tod q; jkf rbya 'mg w3yf [ky 'ky wv wczf\ ekzd qm 'cya i3ya\ekzd jxyg ikg\ekzd ]kyg 'kf\]lg tkyg jks hk/a jlzf h3og hod 4xjf enyg ekz tv qm jof qng i/s ik/a 4xyd qct 'ks wmed t3/g,4mjf 'es rvs 4xjf ixy ye hkef ekg.wkeg jkf rbya 'mg w3yf [ky 'ky wv wczf qct 'ks izs,okys wvg u3o tkzd ok,e3oa wkd tyg ik/a i3of qku rczd ikd jkz wmed wk j3zg evg tkyg umz,wkd w3jf wkd wk ]ms [kys tkyg umz uxtf qmuf i3of 'veg o/s jl wkeg,qku rczd ikd jkz hnd 'xz qczg 'ks qng i/s,rbya ok hbja hkja u3of 4xjf tkyg umz uxtf qmuf ekg,u3og i/d evg wkd wk wlyf tbg jeg imo.wkeg okys wvg u3o jkf rbya ekzd qm 'cya i3ya tv qm 'cya 'cy,ekzd jxyg ikg\ekzd ]kyg 'kf tv enyg ekog qnzf wmed t3/g 4k ecg qng u;s ukg hxuf icz ucz tnyg izs, ezg tkzd ok,j3zg ekzd j3zg '3za tyg jkzf ulf j3zg jkz i;g omyg enyg ekog\4k ecg ukd ixj ukf ukf ekg qx/ rcea enyg ekog u;s ukg hxuf icz ucz tnyg izs tyg ik/a t3o wkuf ex/ ]cyg tms tms ok ok. jx/g ok,ikd jkz h3ef hcza j3zg ukd ixj tnyg ij uk/ hod tnyg ]og ekg izs wy ux/f e3e i/d 'va jeg,jl 4xyd jl tv i3of qku rczd jkz qct wmed iv iv, u/f ];d j3zg ukd ixj tnyg i/d ij uk/ hod tnyg Pog ekg 'va j3os.okys wvg u3o 'es ikt qku ok,j3zg enyg 'vyd 'va ]mtf iv ikd jkz h3ef hcza hxuf icz ucz tnyg 'ma,ixy ]mtf jmyd Pmtf h/a i;g ekzd '3za i;g qm omyg i3of qku rczd,4xyd wlf tzg 'og qyf jcs iks 'mf 'kf.wkeg okys wvg u3o jkf rbya ]lg tkyg jks hk/a jlzf h3og hod 4xjf enyg ekz tv qm jof wmed t3/g izs,ezg tkzd ok,4xyd jkz 'vyd 'va ]mtf iv ikd jkz Pms [kys tkyg umz uxtf qmuf qeg,jlzf h3og hod 4xjf tnyg 'es i3of ]mtf iv uxy ykeg,jkz pkzf 4lj qkf ]og qyf qkef i/d iv umz plg. qno o3/g 'l qvf qof jky,qno qkyg o3/f jky jxd e3z qxeg okys wvg u3o jkf qct wmed 4xyd jkz qng i/s.