hkof e;f傣语新闻

4k rkyf plf tky t3o tyg o3/g wczs wlf i;g hl/f rvs izs hxy iny

代表建议

时间:2021-01-19 15:08:07 来源:傣文报  

  4k rkyf plf tky t3o tyg o3/g wczs wlf i;g hl/f rvs izs hxy iny

  !\plf tky t3o [lys qk hkos tkzd ok,qno o3/g\qno qnzf [lg i3of jnjf ]xeg 4k qxyg 4byf tv eja tvzf roa ucy jmd u3tf ixy elg e3oa ik/g i;g h3ys [njf qlt wxeg izs,qku rczd jkz 'ya 'xza ileg ikg o3t 'lya ucyf wkf tkyg jt e3oa ik/g,[kd wczf i3of u3y tkef tkyg pvta ];d j3zg qng jks wkd jxys wkd tld izs ija hxy iny,]mtf i3ya t3uf ok/d j3zg jks wkd jxys wkd tld,4o ikd jkz uvj tu wkd jxys wkd tld tyg jkz tmf 'kyd 4lj qkf elg ynzg ekzd '3za ekg ]3e jz uxy ]mtf.

  @\plf tky t3o wkys 'lzf 5ky tkzd ok,i3od rcu ]mtf qxeg uxy qxeg roa ucy tnyg jkg eja tvzf izs ekg uxy ]mtf ikd jkz u;s ukg hxuf icz ]ms [kys tkyg umz uxtf qmuf e;f,q3og qkg jmd u3tf ixy elg qng uxy ]mtf ixy ]ms [kys tkyg umz uxtf qmuf e;f 'ma ]3u wkg q3od izs,'vyd 'va q3og qkg yes hkef ];d hj ukd ina jes qx/ 'ma,wyg i3of i3og '3of ];d jkzf ulf 4k ecg ekg ]3e jz uxy ]mtf jkz ]ms [kys tkyg umz uxtf qmuf e;f,qku rczd jkz hkj pma tmf 'kyd 4lj qkf hny hxya i;g ekzd '3za.

  #\plf tky t3o j3od o3/f hxd tkzd ok,4o ikd jkz imf 4mzd rxy umof ekt umz ikd jkz hkj pma 4lj qkf elg ynzg qno ]og ija ika 'va unz izs uny iny ekg yes,qku rczd jkz tmf 'kyd 4xyd imf 4mzd rxy umof tyg jkz tmf 'kyd hny qlef hny 'kyd,tmf 'kyd 4xyd imf 4mzd rxy umof emog 4xjf qb evg 'mya izs iea hxy iny,q3og qkg hkj pma emog qls ileg uv ixys jkf rxy imf tnyg jkg qng j;d 4cuf qno ]og izs.

  $\plf tky t3o tko 'cog [kd tkzd ok,wnzs tkf 'kys o3/g hl/f i3of hbya uxy eja tvzf roa ucy qku rczd ];d 4k ecg 4k emog qno ]og ]j ]xea hxtf [zd jz tyg tos r3og ];d jkz tmf 'kyd 4lj qkf elg ynzg hkj emf ]byg rkg izs,qls ileg plf tky t3o jkf qct 'ks 4k qxyg jkz 'xed wkd e3ef\'xed 4x/d qng i/s,tos r3og ];d jkz tmf 'kyd hny hxya qno ]og hkj emf ]byg rkg,qku rczd ikd jkz uvj tu wkd jxys wkd tld.

  %\plf tky t3o qkof qczf hxd tkzd ok,wkeg qyf i/s,qxeg iyf tnyg jkg eja tvzf 4xjf roa ucy ekt hkyg ];d iv 'nzg imys ilj ikyg 'xya j3os tyg hkj jkyd i;g qm i;g omyg 'ma,u3of 4xjf 4k qxyg emog i;g qm i;g omyg qlt wxeg wmof 4nd wczs tyg h3ys [njf 4xzf izs,4ma 4xzf eky hxy 4ef i/d jkf i;g wmof 4nd wczs tyg h3ys [njf 4xzf qng j;d ]nzg izs 4o ik/g,4ma okyf qnzf [lg tng tmf 'kyd wmof 4nd wczs tyg h3ys [njf 4xzf i;g qm omyg iea hxy iny.