hkof e;f傣语新闻

4k rkyf plf tky t3o wlf i;g hl/f rvs izs hxy iny

4k rkyf plf tky t3o wlf i;g hl/f rvs izs hxy iny

时间:2021-01-19 10:38:42 来源:傣文报  

  4k rkyf plf tky t3o wlf i;g hl/f rvs izs hxy iny

  !\plf tky t3o qkof t3y en/s tkzd ok,i3of 4ef o/a 4ef hxzg tos r3og uxy ]mtf jkz tkj 4kzg ]mtf i3ya tmf 'kyd 4lj qkf elg ynzg ilj i/s jkf # uv izs,q3og qkg i3od rcu roa ucy ivj ik/g jk/g emg ]l/a ux/f t3of ukd ixj,tmf 'kyd ];d t;d h3yg umz ]lg tkyg tnyg ]og tyg tnyg jkg [k/f ukd uk/ qkzg 4mjf tyg [k/f ukd ozg t3jf hod 4xjf jkf ekg jks hk/a t3of jz izs,qyd hkef tos r3og ];d 4byf tv qkeg ]mtf qkeg uxy tv 4byf t;d h3yg i/d hkj emf ]byg rkg,ued q; uxy ]mtf iv jkz ]ms [kys tkyg umz uxtf qmuf e;f.

  @\plf tky t3o wkys ivf wvzs tkzd ok,tkyg o3/g\qnzf [lg jl hj i3of rcea j3zg enyg uxy ]mtf iv ixy tms tkyg ekzf,jmd u3tf ixy elg 4z wmof 4nd wczs tv 'czf omyg qno ]og eky 4xyd eky tv qlt wxeg izs,i3of ekt ija o/s q; hbya uxy 'ma eja tvzf 4xjf roa ucy jmd u3tf izs ekg,tos r3og uxy ]mtf iv jkz ivj ik/ jk/g emg 'nf 'v i;g qm omyg emog jof ]bya izs,q3og qkg rcea 4k ecg jmd u3tf ixy wkj wkzg hkza q;,ixy ]ms [kys tkyg umz uxtf qmuf e;f umz ikd jkz 4z ]bya wkog tva uxy ]mtf izs,i3of i3og '3of 4k ecg ekg ]3e jz uxy ]mtf.

  #\plf tky t3o '3yf wvg [kd tkzd ok,i3of ief inj uxy ]mtf iv jkz tmf 'kyd ];d 4lj qkf elg ynzg ekzd '3za i/d hkj emf ]byg rkg,yes ]mtf iv jkz pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya i;g ekzd '3za,qku rczd uta pmod ];d i;g ekzd '3za tyg 4xyd wlf tzg 'og jmyd h/a,tmf 'kyd ];d qleg ileg i;g ekzd '3za pxes pmj,eja tvzf iv [vyd ekzd ucy '3za,'xzs 'bu hkj pma ovs qkf ivj ik/g i;g ekzd '3za,rcea i;g ekzd '3za ileg ikg j3zg jt j3zg jk,qku rczd jkz uvj tu wkd jxys wkd tld tyg jkz ]ms [kys tkyg umz 4k/f qb uvzf.

  $\plf tky t3o jly 5l/f iczs tkzd ok,wlf wkeg tmf 'kyd 4byf t;d h3yg\tv ija ]3e jz tmf 'kyd omyg enyg hxza\omyg enyg ekog tyg 'czf enyg ozg izs 4mjf tyg ]3e jz tkj hkf jkz tmf 'kyd 'czf omyg qno ]og izs,q3og qkg emg iv h3za tkyg 4z 'czf omyg qno ]og jkf ekg jz izs,jes qx/ 'czf enyg tvg hkj pma jkz pkzf 'kyd 4lj qkf hny hxya,wlf wkeg qno ]og hkj pma tmf 'kyd 4xyd imf 4mzd rxy umof izs,o/s q; jes qx/ 'czf enyg tvg tmf 'kyd 4xyd imf 4mzd rxy umof hxy iny.

  %\plf tky t3o 'k wlys hxd tkzd ok,t3of ixy elg 4z unz ekg 'czf enyg ikd tmf 'kyd w3yf ykzg ]mtf jks ]mtf hk/a 4mf izs,4mA okyf j3zg ]3oa [k/f jkz qng qku qkg q3od izs ekt ija hxy iny,qcu icu o3zs wmed ecyf t3/g ikd jkz qng uba qod rvyg jxzg q3od izs,qku rczd tyg [k/f jkz tkyf emog ekg ]3e jz hkj pma uxy ]mtf,qxeg iyf ucyf wkf h3o '3od ekg 4xz ukg qvs ima,j3zg jkz i3of o3t 'lya ucyf wkf tkyg jt,hza pk/a uxy ]mtf iv ikd jkz,rcea w3yf ykzg jmd u3tf ixy wkj wkzg hkza q;.