hkof e;f傣语新闻

jxyg u3od hkeg t/g 4xz jo u/ hbzd 'k/a tkyg qkef ekj evg

傣语广播听众到电台参观

时间:2020-11-26 11:03:45 来源:德宏团结报傣文  

en inz !! i/d !& ozg jky i;a izs,evg em ukd tyg tm ilyg 4k emog t/g 4z ily h3og t/g Pkyd hny i/d ]ky iv ]ky e/f izs [lya iny ekg imf rbya i;g 4xyd ux/f 'mya j3zg enyg t;d h3yg,wlf tv j3zg uxy jkz 4xz ukg o/s,hoa jkf rbya i;g 4xyd uxy jkz tkzd h/ hkof e;f hkeg t/g wmed t3/g.wlf i;g [lya hoa izs,evg em ukd 4z 4k 'kj i/d ^& uv izs j3os iny,qb ezg ]xys em 4k/d heg rxzg,uxj i/s qof umz ezg q3og 4n/g j3os ]ca & j3os ekg wmed t3/g 4xyd ux/f jxyg u3od tyg j3zg tkzd jxyg u3od qng 4ef ok [ks ixzs [3za t3jf\4ef ok ezg q; hva q; 'ng t3o [ka qxeg ezg tkzd txt txt jl en ozg icyg izs umz iyf ]ba,h/d wmed t3/g 'mya iv 'mya okza qng izs ]mtf ]ba ]mtf umz ekg ok i/a. wkeg ekg imf wmed izs,em 4k/d heg rxzg tkzd ok: jo u3og rxef jxyg u3od hkeg t/g ekg !0 uk/ uv ]os,i;g jxyg u3od hkeg t/g izs evg hkof e;f\evg ucyf wkf [k/f jkz ikg\evg [vyd ucy 4lu uks tmf tyg hkeg ]xys qng i/s,jo jczf jmj rxef tms tms.uxj i/s hoa ekg imf i;g 4xyd ux/f 'mya j3zg enyg t;d h3yg i/s,i;g 4xyd jkz jczf ekt ija ixy ]3oa i/s tms tms,j3zg ]3oa i;g 4xyd jkz w3od rk/f ilys\rczs 4nf rxzg t3o teg ikd jkz p;a ezg ]ca ekg ]u tk/f hoa.wlf wkeg jle tkzd jz izs tyg ik/a jczf q3eg 'ng tms tms,'mya h3oa u3og 4ef rktf. wkeg jle jz izs,em 4k/d heg rxzg tkzd ok, ilj i;g jxyg u3od hkeg t/g izs,ezg i/d ]ls i/d yvzg hkof e;f\hkof iv i;g tnyg ]og iea i3ya, i/d ]ls i/d yvzg ixy tnyg ]og ekj evg ]cyg w;f ekg i3ya ikya izs.o3y izs ezg wlf i;g jxyg u3od izs rxef q3od 'vd qlyg 'l qvf ekg enyg wvzs ikzs ]og qct 'ks,ezg jczf qleg 'ng tms tms. ezg ok,'lg 'vd tnyg ]og jczf iv tms tms,ezg qua q; j3zg enyg,ezg j3o j3zg enyg 4ef i/d jvz 4vef ily 4lzf,ezg ];d i;g ileg jl hj ekg 4xz ukg 4k ecg qkef ekj pkzf evg,wkeg i/s en ozg j3zg ik/a t3o iv ekg i3ya ikya,tyg ik/a i/d jvz 4vef\i/d wlf ]nzg e;f\ily 'bd e;f,wyg evg '3oa jkf o/s i;g wvzs hkys izs hxy iny. em ukd\tm ilyg qng ekg imf wmed izs jxd tkzd ok,wkeg i/s en ozg qkef qkg tl i/d uczf iv ekg,t3o wy pkj wkza i/d i;g tkyg tyg qnzf [lg jxz jla qua q;,jczf wkuf q; i;g tkyg tyg qnzf [lg tms tms,jxd wkuf q; jxyg u3od hkeg t/g 4o ucyf wkf tkyg jt\4o qnzf 'nd iv ekg h/ exjf ];d hoa,umz jxyg u3od hkeg t/g 4xz hoa u/ hbzd 'k/a tkyg qkef ekj evg izs.