hkof e;f傣语新闻

jkz tmf 'kyd h3ef jla 4xyd wlf tzg 'og 'czf enyg ikd qkef i/d iv umz plg

盈江县守住蓝天下的绿水青山

时间:2020-11-19 10:54:04 来源:德宏团结报傣文  

'czf enyg ikd 4xyd tv iv hces 'es qcs iks 'mf 'kf,t3y enyg ukyf jkyd,4k ecg 4k emog t/g\ 4k emog hkya\emog ivd '3og\emog 'kya\ emog tnd 4kyd q3o ]bya hkog wkog ekg qof 'kyd wlf 'og iku o/s 4byf tv i;g 'czf o/s.'xea uv ekg i/s,'czf enyg ikd hxtf [zd 4k ecg jl 4k emog 'ma qyd hkef 4xz ]3oa uxy jkz tmf 'kyd tyg h3ef jla 4xyd wlf tzg 'og tms tms ok ok,4xyd wlf tzg 'og 4ef jkg i/d h3ef hla iv iv,wlf 4byf tv hkj ]mtf 4xyd imf 4mzd txy umof jxd qkef i/d iv umz plg,4k ecg jl 4k emog hka '3oa iceg ynzg i/d iea tng ekg rczd.hoa q3og qkg wvua tbg roa ]mtf roa uxy qng i/s ekg yes:qyd hkef 'xzs exjf ]mtf qxeg uxy qxeg ies hkeg 'vd qvzf pvzs qlyg 'l qvf iku qku tkzd ok 'ld i3of h3ef jla tyg tmf 'kyd 4xyd wlf tzg 'og i/d jcs iks 'mf 'kf izs 'ma,iv 'cy qnzf iv ekzd '3za hkj ]mtf 4xyd imf 4xyd wmed ekof iza hkj pkzf hny ulja hny 'xed emog evg tv ucjf uny izs ];d u3og 4xjf qb evg 'mya,];d uv ixys tv j;d tzg j/ i/d ]ls i/d yvzg 'ma4xz jz jkf imf wmed,pcya iyf hkj 'xed t3zd ekjf qcz j3og,wlf i;g i3y e/s hkj 'xed 'og j3og\t3zd imyd qng i/s,wlf ikg uky qnzf\r/f pvzs qnzf hkj Pmtf 4xyd wmed i3j ]3oa j3ja=q3og qkg eja tvzf [vyd ekzd ucy '3za ];d ekzd '3za ukt umf 'mf 'kf,];d 4k ecg ]ls i/d ]za rbya 'ld h3ef jla tyg tmf 'kyd 4xyd wlf tzg 'og i/d jcs iks 'mf 'kf, eja tvzf 4xjf [vyd ekzd ucy '3za emog iv hces izs ekg yes uxy tms tms ok ok=q3og qkg h3ef jla ies ix/ 4mjf i3y e/s 4byf tv rlys uvd jxz\hmg ies i3ya enyg ikd tyg t3o wmg ieg ivua\i3j ila\t3o rnzf tv ]veg hmg ies izs jl emog tyg h3ea jla '3za 4ld wmzf ukyf wkd wnjf 'czf enyg ikd jczf qkef i/d iv umz plg tms tms.