hkof e;f傣语新闻

h3ys 'bd qbf hl/f omyg enyg ekog jes qx/ hny hxya ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz ];d elf qmf tv enyg ekz hxy iny

瑞丽红十字会向缅甸木姐捐赠一比防疫物资

时间:2020-10-23 10:03:42 来源:德宏团结报傣文  

'xea ozg u3zs izs,h3ys 'bd qbf hl/f tv omyg enyg ekog 4o hny hxya ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz 4z jk qvd '3oa @00 uk/ elzf hx/g izs jes qx/ ];d omyg elf qm tv enyg ekz ];d hoa q3og qkg hkj pma uxy jkz qct 'ks ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz emog qky e3oa 'xzs qua q3od jz izs,i;g i/s evg qkj qct 'ks hnd 'xz tyg 4z rxu '3uf hnog qof qng i/s.qkj qct 'ks hnd 'xz qng 4o jes qx/ ];d enyg ekz i/s ';f iv 'ma,iv ozg qky tva rcea j3zg ]og qct 'ks i/d hnd 'xz @000 uxj,pxyg ecyf umz j3zg !0 j3os ]3e qct 'ks iv ozg qky qct 'ks i/d @ elzf j3os uxj.qxeg iyf Pls i/d,hny hxya qng 4o jkf jes qx/ ];d enyg ekz i/s jxu tva ];d i/d hza pk/a tbg ';f jeg imo,omyg enyg ekog ukf ukf pk/f j3zg jt ucyf wkf $ j3os tyg plf 'xz qk [lya iny qxeg jkf rbya elf qm rcea ';f qkj tyg rcea qct 'ks hnd 'xz.wlf i;g uky jes qx/ hny hxya izs,j3zg ]3oa tnyg ]og tyg j3zg ]3oa enyg ekz t3of i/d ixy Pms [kys 4kf ikf tkyg umz tyg ixy t3uf ok/d pvta [vyd pvta ucy ij jks ixea hk/a hny hxya hod tnyg 4xjf tnyg qng i/s t3o ]3e pxes w3og ibya ]mtf tms tms ok ok,t3of i/d ixy ]mtf tkyg uxy tnyg ]og jkf qx/ rcea ];d hoa i/s,rzf i/d rbya j3zg ]3oa enyg ekz wxyd w3og tms tms.