hkof e;f傣语新闻

'czf enyg tvg ]xys hk/ hl/f ikt h/ ixy ]mtf tkyg uxy [k/f jkz jmd wkj u3tf pkza

梁河召开脱贫攻坚事迹报告会

时间:2020-10-22 09:36:49 来源:傣文报  

  'czf enyg tvg ]xys hk/ hl/f ikt h/ ixy ]mtf tkyg uxy [k/f jkz jmd wkj u3tf pkza

  hkof'ktkyg]oginz!0i/d!&ozg,'czfenygtvg]xyshk/hl/fikth/ixy]mtftkyguxy[k/fjkzjmdwkju3tfpkzawkegen@0@0uv.hl/fwvf'xzsexjfh3odhkegijaika'vdqvzfpvzsqlyg'lqvfiktj3uf[k/fjkzjmdwkju3tfpkzatygekgimfwmedwvzsikzs'nzg'matkzdiktizs,hxzdtxuixy]mtftkyguxy[k/fjkzjmdwkju3tfpkza,'xzspmaixy]mtftkyguxy[k/fjkzjmdwkju3tfpkzaqngqkefi/dumzplgizs,wxydw3og[lyaq3egtyg]3oaj3zgqnguxy]mtfikdjkzjmdwkju3tfpkzaqkefi/dumzplgizs.

  'czfo3/g'lqvfqkywvfo3/gtkyt3o'czfo3/g\'czfqnzf[lgq3egh3of[lyaq3egtyg]3oaj3zgqnguxy]mtfikdjkzjmdwkju3tfpkzaqkefi/dumzplg'maq3odwxydw3og'kyg'lgizs,4mjf'estxuf'mfjmgqlg[k/fjkztkygq3ywky\'nzg\qnotygtkzo3/f\qleg[lya\j3zgqngjesqx/'czfenygtvgtyguxy]mtfjkzjmdwkju3tfpkzaizs.

  

hl/fwvfqvs4xjfok,uvi/sumztnyg]oguxy]mtfjkzjmdwkju3tfpkzauvjzdiya'vaunzizs,iljen@0!$uvekg,'czfenygtvgjnjf]xegtkek/ajkzjmdwkju3tfpkza'maekgq3ogqkguxy]mtfikdjkz,jlukdjl[k/fjxdqkefi/dumzplgtmstms,iljen@0!$ivrbya@0!9uv'czfenygtvgtygi3yaevg'lzo3/ghl/f%04xyd,evg]3oa]nzg&$0*]nzg\j3zg#elzfuk/#%!j3osi/djmdwkju3tfpkza,]3oaj3zgi;g'czfenygtvgemogwkjpkzaizsiljen@0!$uvi;giv!00i/s@@wxzfi3ygrbyai;giv!00i/s!uk/.wlfen@0@0uvinz%i/d!&ozgwlftvi;g'nzgqnzf[lgqct'ks'maekthkyg];d'czfenygtvgi/djmdwkju3tfpkza]os.

  (hngwmogh3oduczf)