hkof e;f傣语新闻

hkog ux/g q3y 'vo j3od 'vzf i/s h3za tkyg tyg qno 4ef u3of umz pmg jkg emog ija ]cyg izs 'va uxj

国庆中秋假期全州道路交通安全有序

时间:2020-10-19 10:48:40 来源:德宏团结报傣文  

hkog ux/g q3y 'vo j3od 'vzf i/s,jxu tva 4keg hkef h3za tkyg i/d jkf iv ekg Pxt,qkj jkg 4ef i/d u3of umz pmg ija pmg ]cyg,[k/f jkz jly 4kz qco jxzg qno ]og jl hj q3og qkg pk/f 'njf jly 4kz qco qvzg tyg i3ya jkf qct 'ks u;s txzg h3za tkyg jkg,4keg hkef h3za tkyg jkf iv ekg ]xt 4ef i/d u3of umz pmg jkg emog ija ]cyg izs,qnys q3od uv ixys ]3od jkg 4xjf ]nzg jkf imf 4mzd.hkog q3o ozg ux/g i/s,qb tl/f jl ozg jl hu 4kzg 'njf jly 4kz qco qvzg jkf qct 'ks u;s txzg h3za tkyg,]ls ok u3of ]za 4k qxyg emog qky tva u3of umz ixy tkyg izs qv q3o jkf qvs ima 'yf 'xza ];d,'es pk/f 'njf jly 4kz qco qvzg jkf u;s txzg rczd Pcyg ]cyg,4keg hkef 4ef i/d u3of umz 4k qxyg.]mtf rbya ecyf 'ja icyg jkz rkeg tkf olzf 4xz ]3oa uxy jkz ]ms [kys 4k qxyg pmg, w3yf ykzg rvyg jxzg qkj jkg t3os tkyf i3of ekt ija qct 'ks qkj jkg t3os tkyf 4ef ];d i/d u3of umz ixy tkyg,t3of i/d h3za tkyg tv ija emog qky e3oa u3of umz 4k qxyg pmg yk/ izs qct 'ks u;s txzg o/s jl 4xyd jl tv,'es 4o 4k qxyg uof exjf ];d ]3oa elg,qct wmed jceg t3/g P;d 4xyd jkz qng evg ixy qku t3of izs jkf emg iv jeg imo. t3of i/d 4k qxyg 4kf ikf tkyg umz wkeg h/s 'ma,qb tl/f qv q3o ileg umz qleg [lya uxy jkz qvs ima uxy jkz ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz 4z umz jly 4kz qco qvzg tyg qno qls ileg umz izs jnjf ]xeg [k/f jkz ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz uxy jkz ]ms [kys tms tms ok ok.hkog ux/g i/s [k/f jkz jly 4kz qco qvzg tyg qno jl hj tyg i3ya Pmtf 4xyd u;s txzg h3za tkyg && 4xyd\ 4xyd qct 'ks ]ms [kys 4kf ikf tkyg umz @! 4xyd,tyg i3ya qct 'ks i/d qkj jkg emog 4ef h3od [vyd rlja ucy u/ tkyg izs ! elzf !&!@ P3oa.